Eerste Hulp Bij Tucht & Tuchtonderzoeken

tuchtonderzoeken
Auteur: Croonen Kris , Verheyden Peter
Publicatievorm:    Online
Deel van reeks:    BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , BlueConnect > Tucht

Beschrijving

Dit boek verschijnt voorlopig enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in de digitale bibliotheek van BlueConnect.
Meer info: www.blueconnect.be | info@blueconnect.be

De tuchtregeling is het sluitstuk van een performant HR-beleid. Ze is een instrument dat ertoe strekt om efficiënt, effectief en krachtdadig op te treden. Bovendien verschaft ze aan de betrokken partijen strikte spelregels en procedures met het oog op een consequente en correcte toepassing. Daarom vergt ze een grondige kennis van zaken.

Deze handige uitgave helpt u deze kennis te verwerven.

Wat is een tuchtvergrijp? Hoe zit het met de toerekenbaarheid van feiten? Welke tuchtstraffen kunnen worden uitgesproken? Hoe bepaalt u de strafmaat? Wie zijn de tucht- en adviesverlenende overheden? Welke termijnen moeten in acht genomen worden? Auteurs Kristel Croonen en Peter Verheyden geven klare antwoorden op de meest voorkomende vragen over deze soms heikele kwesties.

Daarnaast biedt de auteur een helder overzicht van de spelregels die op alle procedures van toepassing zijn. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ordemaatregelen en in het bijzonder aan de procedure tot het opleggen van de voorlopige schorsing.

Ook de link met de rechtspraak is in deze uitgave nooit veraf. Relevante arresten van de Raad van State worden behandeld als “tool” uit de praktijk en kunnen zo onmiddellijk gebruikt worden als inspiratie- of verwijzingsbron.

Tips en tricks met betrekking tot het voorafgaand onderzoek, schematische overzichten van de verschillende tuchtprocedures, een checklist voor de vooronderzoeker, tools voor een goed inleidend verslag, voorstellen en modellen: ze benadrukken het praktische karakter van dit onmisbare werkinstrument op weg naar een degelijke tuchtprocedure ... en een performanter HRM.

 

Deze uitgave vindt u exclusief terug in de digitale bibliotheek van BLUECONNECT
 

 

BlueConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor politiebesturen en -organisaties. Verschillende modules bevatten een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, procedures, e-learning, wetgeving, ...

 

Al geabonneerd op BLUECONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op BlueConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van BlueConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op BLUECONNECT?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

DEEL I. EERSTE HULP BIJ TUCHT

A: Bronnen, begrip, toepassing en algemeen kader
Hoofdstuk I: Algemene bepalingen
1. Bronnen
2. Toepassingsgebied
Hoofdstuk II: De Tuchtvergrijpen
1. Wat is een tuchtvergrijp?
2. Discretionaire bevoegdheid of appreciatiebevoegdheid van de tuchtoverheid
3. De tuchtvergrijpen praktisch bekeken
4. Enkele bijzondere gevallen onder de loep
Hoofdstuk III: Toerekenbaarheid
1. Principe
2. Kunnen tuchtvergrijpen verschoond worden?
3. Moet de tuchtoverheid rekening houden met een rechterlijke beslissing rond toerekenbaarheid?
Hoofdstuk IV: De tuchtstraffen
1. De lichte tuchtmaatregelen
2. De zware tuchtmaatregelen
Hoofdstuk V: De straftoemeting
1. Algemeen – Welke straf voor welk tuchtvergrijp?
2. Kan één tuchtmaatregel worden uitgesproken voor meerdere feiten?
Hoofdstuk VI: De tuchtoverheden
1. Gewone/lagere tuchtoverheid (GTO of LTO)
2. Hogere tuchtoverheid (HTO)
3. Kan een tuchtoverheid zijn bevoegdheid delegeren?
4. Kan een tuchtoverheid (of een lid ervan) zich laten vervangen?
5. Kan een tuchtoverheid worden gewraakt?
6. Adiëring, doorverwijzing, evocatie en injunctierecht: wat is wat?
Hoofdstuk VII: Adviesverlenende Overheden
1. Advies van de procureur des Konings of federale procureur
2. Advies van minister van Justitie
Hoofdstuk VIII: Termijnen in tuchtzaken
1. Bijzondere verjaringstermijn voor feiten die enkel leiden tot een lichte tuchtstraf
2. Algemene verjaringstermijn
3. Stuiting van de verjaringstermijn – artikel 56, 2e lid Tuchtwet
4. Kan voor feiten die strafrechtelijk zijn verjaard nog een tuchtprocedure worden opgestart en een tuchtmaatregel worden genomen?
5. Termijnen voor het stellen van de diverse procedurehandelingen

B: De procedures
Hoofdstuk I: Gemeenschappelijke bepalingen
1. Bewijsvoering
2. De motiveringsplicht
3. Het taalgebruik
4. De hoorplicht tijdens de tuchtprocedure
Hoofdstuk II: De rechten van verdediging
1. De loyauteitsplicht
2. Recht op inzage van het dossier en/of kopie van het dossier
3. Recht op bijstand en/of vertegenwoordiging door een verdediger naar keuze
Hoofdstuk III: Het inleidend verslag
Hoofdstuk IV: De tuchtprocedures in beeld
1. De tuchtprocedure voor de gewone tuchtoverheid
2. De tuchtprocedure voor de hogere tuchtoverheid
3. De heroverweging en de procedure voor de tuchtraad
4. Beroep bij de Raad van State
5. Verzoek tot herziening
Hoofdstuk V: Het tuchtdossier, tuchtblad en uitvoering van de straf
1. Het tuchtdossier
2. Het tuchtblad en uitwissing van de straffen
3. Uitvoering van de straf

C: Ordemaatregelen
Hoofdstuk I: Wat zijn ordemaatregelen?
Hoofdstuk II: De voorlopige schorsing bij ordemaatregel
1. Voorwaarden
2. Bevoegdheid
3. Procedure
4. Hoe moet de voorlopige schorsing bij ordemaatregel gemotiveerd worden?
5. Is er bij de voorlopige schorsing bij ordemaatregel ook automatisch een inhouding van de wedde?
6. Gevolgen van de voorlopige schorsing
7. Verrekening van de schorsing na afloop van de tuchtprocedure

DEEL II. EERSTE HULP BIJ TUCHTONDERZOEKEN

A: Situering van het vooronderzoek
Hoofdstuk I: Situering van het vooronderzoek
1. Principe
2. Is een vooronderzoek verplicht?
3. Injunctierecht: wanneer is een voorafgaand onderzoek toch verplicht?
4. Wanneer wordt een vooronderzoek gestart?
5. Wat moet worden verstaan onder kennisname van de feiten?
6. Binnen welke termijn moet een vooronderzoek gevoerd worden?
7. Wat kenmerkt het vooronderzoek?
Hoofdstuk II: Administratief versus strafonderzoek
1. Wat is een opsporingsonderzoek?
2. Wat is een gerechtelijk onderzoek?
3. Wat is een administratief onderzoek?
4. Is een cumul tussen een strafrechtelijke sanctie en een tuchtstraf mogelijk?
5. Kan een administratief onderzoek gevoerd worden wanneer een opsporings- of gerechtelijk onderzoek lopende is?
6. Brengt de strafrechtelijke verjaring van een feit automatisch de uitsluiting van een tuchtprocedure met zich mee?
Hoofdstuk III: De voorafgaand onderzoeker (vooronderzoeker)
1. Wie voert het vooronderzoek uit?
2. Wie kan als vooronderzoeker worden aangeduid?
3. Moet de vooronderzoeker personeelslid zijn van het eigen korps?
4. Kan een vooronderzoeker gewraakt worden?
5. Kan een onderzoeker tegelijkertijd werkzaam zijn in het strafdossier en in het tuchtdossier?
6. Wanneer dient de vooronderzoeker aangesteld te worden?
7. Kan de tuchtoverheid tijdens het onderzoek een andere vooronderzoeker aanstellen?
8. Hoe moet een vooronderzoeker worden aangeduid?
9. Kunnen meerdere vooronderzoekers worden aangeduid?
10. Wat is het statuut of de bevoegdheid van de vooronderzoeker?

B: Onderzoeksdaden
Hoofdstuk I: Krachtlijnen
1. Kracht van het vooronderzoek
2. Tast een onregelmatigheid van het vooronderzoek automatisch de wettigheid van de disciplinaire beslissing aan?
3. Onderzoek à charge en a décharge
4. Wat met de rechten van verdediging tijdens het vooronderzoek?
5. Het dossier
Hoofdstuk II: Onderzoeksdaden in vraag en antwoord
1. Gerechtelijke stukken
2. Onderzoek van databanken
3. Telecommunicatie
4. Camerabewaking
5. Horen van betrokkene
6. Horen van getuigen
7. Andere onderzoeksdaden
Hoofdstuk III: Incidenten tijdens het onderzoek
1. Wat wanneer tijdens het onderzoek nieuwe feiten naar boven komen?
2. Kan een vooronderzoeker bepaalde onderzoeksdaden niet uitvoeren?
3. Wat wanneer de vooronderzoeker tot de vaststelling komt dat hij in het kader van een administratief onderzoek niet verder kan?
4. Wat wanneer de vooronderzoeker binnen de hem opgelegde termijn het vooronderzoek niet heeft afgerond?
5. Wat wanneer de vooronderzoeker tijdens het onderzoek vaststelt dat de feiten toegerekend moeten worden aan een ander personeelslid?

C: Verslaggeving
Hoofdstuk I: Krachtlijnen
1. Moet er een schriftelijk verslag worden opgesteld?
2. Zijn er vorm- of inhoudelijke vereisten aan het verslag?
3. Hoe moet het verslag worden opgevat?
4. Wat is het belang van een goed verslag en een volledig dossier?
5. Absolute don’ts?
Hoofdstuk II: Checklist

 

 

 

Maakt deel uit van de reeks

blueconnect BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie 

De innovatieve online bibliotheek die alle noodzakelijke informatie voor politiebesturen en -organisaties bevat.

blueconnect BlueConnect > Tucht 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

De Politie - Het Tuchtstatuut Het tuchtstatuut - De deontologische code 

Deel van reeks: BlueConnect > Tucht
Auteur: Croonen Kris, Verheyden Peter
ISBN: 978 90 496 1876 6
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Vastbladig
(on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? (on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Van Poucke K.
ISBN: 978 90 496 1553 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
COL 17/2012 – Een bespreking COL 17/2012 – Een bespreking 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Versluys Barbara
Publicatievorm: Online
de wapenwet De Wapenwet - Administratieve opdrachten 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Deceuninck Luc
ISBN: 978 90 496 1574 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
EHB administratief toezicht Eerste hulp bij administratief toezicht  

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Maes S.
ISBN: 978 90 496 1552 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
financieel rechercheren Financieel Rechercheren 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Delrue G.
ISBN: 978 90 4961 660 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Verhoor Verhoor - Wettelijk kader en context 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Broeckx Eric
Publicatievorm: Online