Begrippen uit het omgevingsrecht

Begrippen uit het omgevingsrecht
Auteur: Pettens Hildegard
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1847 6
Aantal bladzijden:96
Verschijningsjaar: 2020
Deel van reeks:    OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
35 EUR
28 EUR (2 - 6 stuks)
21 EUR (7 - 99 stuks)
bestel

Beschrijving

Wat is een Ramsargebied? Wat is urban sprawl? Wie zetelt in de omgevingsvergunningscommissie en waarvoor is die bevoegd? Wat is een as-builtattest? En waarvoor staat een planologisch attest?

"Begrippen uit het omgevingsrecht" verheldert deze en vele andere kernbegrippen uit het omgevingsrecht. En dat is geen overbodige luxe. Immers, een aantal begrippen uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) zijn nu decretaal verankerd, maar het is niet altijd even eenvoudig om te achterhalen waar precies. Er circuleren ook lijsten met begrippen die er in de praktijk niet altijd meer toe doen. De nieuwe regelgeving definieert op haar beurt weer heel wat nieuwe begrippen, naast beleidsmatige termen over nieuwe tendensen in het omgaan met ruimte. Ten slotte zijn er nog die begrippen waarmee een architect en een jurist vertrouwd zijn, maar die weinig of niets zeggen voor anderen.

Door middel van een handige alfabetische begrippenlijst brengt auteur Hildegard Pettens meer klaarheid in veelgebruikte termen, zowel uit de ruimtelijke planning als uit het vergunningenluik.

“Begrippen uit het omgevingsrecht” is overal, eenvoudig en snel raadpleegbaar. Het boek biedt niet alleen ondersteuning aan de leden van de GECORO en de gemeentelijke diensten: het richt zich tot eenieder die kennis wil maken met het omgevingsrecht.

Over de auteur

Hildegard Pettens is licentiaat in de Rechten. In 1991 ging zij aan de slag op de dienst ruimtelijke ordening van het provinciebestuur Antwerpen, waar ze kon proeven van de thematiek van vergunningen en de ruimtelijke planning. Voorts was ze jarenlang actief als deskundig lid van een GECORO. Vandaag is zij referendaris bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 

OmgevingConnect > Vergunningen

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OMGEVINGCONNECT

OmgevingConnect bevat een waaier van informatie voor de diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

OmgevingConnect is een gebruiksvriendelijk online kennispunt dat iedere medewerker van uw bestuur toelaat om snel en efficiënt de nodige relevante kennis te vergaren. Wetgeving, (digitale) boeken, FAQ, ... : alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OmgevingConnect.

Al geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OmgevingConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OmgevingConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

1. Voorwoord
2. Inleiding
3. Gebruikte afkortingen
4. Begrippen (alfabetisch)
   
  Aaneengesloten bebouwing | Achteruitbouwstrook | Administratieve lus | Afbakening | Afstandsregel | Afstand en verval omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | Afwerkingsregel | Afwijken | Afwijken van stedenbouwkundige voorschriften | Algemeen belang | Ankerplaats | APA (algemeen plan van aanleg) | Archeologisch artefact | Archeologische site | Archeologische zone | As-builtattest | Atlas van de buurtwegen | Atlas woonuitbreidingsgebied
   
  Baken/landschapsbaken | Bebouwd perifeer landschap | Bebouwingsdichtheid | BBB (beginselen van behoorlijk bestuur) en beginsel van behoorlijk burgerschap | Beheervoorschriften | Bekken of deelstroomgebied | Beleidskader | Beleidsplan | Besluit (Europees) | Bestaanbaarheid versus verenigbaarheid | Bestaande- en juridische toestand | Bestemmingsongevoelig | Bestemmingsvoorschriften | Betrokken publiek | Beveiligde zending | Bevoegde overheid | Bijstelling omgevingsvergunning | Bos/herbebossing/ontbossing | Bouwdiepte | Bouwhoogte | Bouwlaag | Bouwlijn | Bouwverbod | Bouwvolume | Bouwvrije strook | Bouwzone | BPA (bijzonder plan van aanleg) | Brutovloeroppervlakte | Buffer | Buffering | Buitengebied | Buurtweg
   
  Clichering | Codextrein | Complex project | Constructie | Corridor (ecologische) | Cuesta
   
  Dak | Dakhelling | Dakkapel | Dakraam | Deelgebied | Deelruimte | Definitieve vergunningsbeslissing | Direct werkende normen | Discretionaire- versus gebonden bevoegdheid | Dorps- of stadsgezicht | Draagkracht van de ruimte | Duurzame (ruimtelijke) ontwikkeling
   
  Eerste administratieve aanleg | Eigendomsbeperking | Emissie | Erfgoedwaarde | Erker | Exploitant | Exploiteren
   
  Fasering | Flankerend beleid | Functie (hoofd en neven) | Functieverweving
   
  Gabarit | Gebiedsdekkend plan van aanleg | Gebiedsgericht beleid | Gebouwencomplex | Gebouwengroep | Geïntegreerde aanpak milieueffectrapportage (MER) | Geïntegreerde planningsprocedure | GEN (grote eenheid natuur) | GENO (grote eenheid natuur in ontwikkeling) | Georganiseerd administratief of bestuurlijk beroep | Gesloten bebouwing | Gewestplan | Gewone vergunningsprocedure versus vereenvoudigde procedure | Goede RO (goede ruimtelijke ordening) | Grafisch plan | Groenblauw netwerk of groenblauwe aders | Groepswoningbouw | Grondbeleid | Grondplan | Grondwater
   
  Habitat | Habitatrichtlijn | Habitatrichtlijngebied | HAG (herbevestigd agrarisch gebied) | Halfopen bebouwing | Handelingen van algemeen belang | Hellend dak | Herbouwen | Hergebruik | Hernieuwing omgevingsvergunning van bepaalde duur | Hoofd- en nevenbestemming | Hoofdbouwstrook | Hoofd- en bijgebouw | Hoofddorp | Hoofd- en nevenfunctie | Hoofdzakelijk vergund | Hoorplicht | Huiskavel
   
  IIA (ingedeelde inrichting of activiteit) | Inbreiding | Informatievergadering | Inplantingsplan | Inrichtingsstudie | Inrichtingsvoorschriften | Inspraak | Integraal waterbeheer | Integraal waterbeleid (Decreet integraal waterbeleid) | Inventaris van archeologische zones vastgesteld door de voor onroerend erfgoed bevoegde minister | Inventaris bouwkundig erfgoed | Inventaris onroerend erfgoed | Inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen | IVON (Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk)
   
  Jurisdictioneel beroep
   
  Kadastraal plan | Kappen van bomen | Kernversterking | Klein landschapselement | Kroonlijst | Kroonlijsthoogte | Kwelzone | Kwetsbaar gebied
   
  Laatste administratieve aanleg | Landschap | Landschapsatlas | Landschappelijk waardevol gebied | Last | Lessenaarsdak | Lijninfrastructuur en aanhorigheden | Lintbebouwing | Lokaal bedrijf | Lokaal bedrijventerrein
   
  Maaiveld | Marginaal toetsingsrecht | Meldingsplicht | MER (milieueffectrapport) | MER-besluit | MOBER (Mobiliteitseffectenrapport) en strategische MOBER | Mobiele of verplaatsbare inrichtingen of activiteiten | Mobiliteitsbeleid | Mobiliteitsconvenant | Mobiliteitsplan | Mobiliteitsstudie | Mobiliteitstoets | Monument
   
  Natura 2000 | Natuur | Natuurbeheer | Natuurbeheerplan | Natuurbehoud | Natuurbescherming | Natuurontwikkeling | Natuurlijke structuur | NRP (natuurrichtplan) | Nokhoogte | Notarieel splitsen van eigendommen
   
  Omgevingsambtenaar | Omgevingsfonds | Omgevingsloket | Omgevingsplan | Omgevingsvergunning | Omgevingsvergunningsdecreet en omgevingsvergunningsbesluit | Omgevingsvergunning op proef | Omzetting van lopende milieuvergunningen | Onderhoudswerken | Ontbossing | Onteigening | Ontharden | Open bebouwing | Openbaar domein | Openbaar onderzoek | Openbare (of publieke) ruimte | Openbare weg | Openruimtegebied | Openruimteverbinding | Opheffen omgevingsvergunning | Orthofotoplan | OVC (omgevingsvergunningscommissie) | Overdruk | Overgangszone
   
  Park-and-ride/Bike-and-ride/Kiss-and-ridevoorzieningen | Passende beoordeling | Planbaten en planschade | Plannenregister | Planologisch attest | Plan van aanleg | Plat dak | Plenaire vergadering | Profielen | Project | Projectbesluit | Project-MER | Project-MER-screeningsnota | Projectvergadering
   
  Ramsargebied | RVS (Raad van State), afdeling bestuursrechtspraak | RvVb (Raad voor Vergunningsbetwistingen) | Recht van voorkoop | Regionaal bedrijventerrein | Regionaal landschap | Register van leegstand | Register van onbebouwde percelen | Register van ruimtelijke planners | Registratiebeslissing | Regularisatievergunning | Relict | Relictzone | Richtinggevend gedeelte | Richtlijn (Europese) | Rondweg | Rooiing | Rooilijn | Rooilijnplan | RSP (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) | Ruimtebalans | Ruimtebeslag | Ruimtelijke draagkracht | Ruimtelijk impulsproject | Ruimtelijke kwaliteit | Ruimtelijk ordenen | Ruimtelijk rendement | RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan)
   
  Schilddak | Schorsen omgevingsvergunning | Sectoraal BPA of RUP | Stabiliteitswerken | Stakingsbevel | Standstillbeginsel | Stedelijk gebied | Stedenbouwkundig attest | Stedenbouwkundige verordeningen | Stedenbouwkundig voorschrift | Strategisch project | Strategische visie | Suburbanisatie
   
  Tijdelijke inrichtingen en activiteiten | Tijdelijk ruimtegebruik | Toelichtingsnota
   
  Uitbreiden | Uitrusting van de weg | Urban sprawl
   
  VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) | Veranderen van een ingedeelde inrichting of activiteit | Verbouwen | Verdichting | Vergund | Vermoeden van vergunning | Vergunningenregister | Vergunningsplicht of van vergunning vrijgesteld | Verkavelen | Verkavelingsakte | Verkeersafwikkeling | Verkeersbeheersende maatregelen | Verkeersleefbaarheid | Verkrot | Verordening | Verval van de omgevingsvergunning | Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) | VLAREM | Vogelrichtlijn | Vogelrichtlijngebied | Voorwaarde | Voorzorgbeginsel
   
  Wachttijd | Watertoets en waterparagraaf | Wijziging vergunningsaanvraag | Wolfsdak | Woning | Woonlaag
   
  Zaagtanddak | Zaak der wegen | Zadeldak | Zakelijk karakter van de omgevingsvergunning | Zoneren | Zonevreemde constructie | Zorgplicht | Zorgwonen

 

Maakt deel uit van de reeks

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Leidraad voor de GECORO Leidraad voor de GECORO 

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid
Auteur: Sebreghts Floris, Pettens Hildegard
ISBN: 978 90 496 1747 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Woonuitbreidingsgebieden - Tijd om kleur te bekennen? Woonuitbreidingsgebieden 
Tijd om kleur te bekennen?

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid
Auteur: Sebreghts Floris, Van de Weyer Pieter-Jan, Depaepe Helena, Vanheddegem Didier
ISBN: 978 90 496 1801 8
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Ruimtelijke beleidsplanning: de do's-and-don'ts Ruimtelijke beleidsplanning: de do's-and-don'ts 

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid
Auteur: Sebreghts Floris, Van de Weyer Pieter-Jan
ISBN: 978 90 496 1866 7
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig