Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht - Studenteneditie 2019-2020

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht - Studenteneditie 2019 - 2020
Auteur: Gotzen Frank , Janssens Marie-Christine
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 795 0
Aantal bladzijden:424
Verschijningsjaar: 2019

Beschrijving

TIJDELIJK UITVERKOCHT - binnenkort verschijnt een nieuwe editie van dit boek

Bent u docent en wilt u deze uitgave opnemen als lesmateriaal voor uw studenten? Contacteer ons via contact@vandenbroele.be of bel naar 050 64 28 00 voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte.

Kennis en creativiteit vormen de belangrijkste pijlers van de hedendaagse westerse economieën. De marktpositie van een bedrijf kan sterk beïnvloed worden door de beslissingen die het neemt op het vlak van onderzoeksinspanningen voor investeringen in en de commercialisering van een nieuw product of dienst. Bij deze beslissingen spelen intellectuele rechten een cruciale rol.

Met het groeiend belang van intellectuele rechten zijn evenwel tegelijk ook de risico’s op inbreuken en geschillen toegenomen. Om die te kunnen vermijden, hebben we steeds vaker behoefte aan een degelijke kennis van het systeem van intellectuele rechten. Het is aan die behoefte dat de studenteneditie van "Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht" wil tegemoetkomen.

Dat doen de auteurs door een globaal overzicht van dit steeds belangrijker wordende rechtsdomein te bieden. Het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht worden uitgebreid behandeld. De auteurs analyseren telkens het wetgevend kader, de fundamentele  begrippen, de vereisten, de beschermingssystemen en de beleidsrelevante aandachtspunten voor elk van deze drie hoofddomeinen. De overige intellectuele eigendomsrechten krijgen een beknopt overzicht. Aan het einde van het boek bespreken de auteurs verscheidene horizontale vraagstukken, zoals de handhaving van intellectuele rechten, de situatie van creaties door werknemers en de bescherming van knowhow.

Dit boek is opgevat als een eerste kennismaking met het systeem van de intellectuele rechten. Het is bedoeld zowel voor de student in opleiding als voor iedereen die in het professionele of bedrijfsleven geconfronteerd wordt met problemen van intellectuele rechten.

 

Inhoudstafel

I. Inleiding
1. De intellectuele rechten als uitzondering op de vrijheid van mededinging en kopie
2. Overzicht van de sector van de intellectuele rechten
3. Wetgeving en bevoegdheid inzake intellectuele rechten in België
   
II. Het auteursrecht
1. Wetgeving inzake auteursrecht
1.1. Nationale wetgeving
1.2. Europese teksten
1.3. Internationale bescherming
2. Het auteursrecht (sensu stricto)
2.1. Inleiding
2.2. Beschermingsvereisten van het auteursrecht
2.3. Toepassingsdomein van het auteursrecht
2.4. Beschermingsomvang
2.5. Overeenkomsten inzake vermogensrechten
3. De naburige rechten
3.1. De klassieke naburige rechten
3.2. Het naburig recht van (pers)uitgevers
4. Bijzondere regels in een digitale (netwerk)omgeving
4.1. Aanvullende beschermingsmechanismen
4.2. Rol en aansprakelijkheid van internetproviders
4.3. Grensoverschrijdende toegang tot online uitzendingen
4.4. Grensoverschrijdende portabiliteit van online inhoudsdiensten
5. Auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma's
5.1. Inleiding
5.2. Toepassingsgebied
5.3. 'Open source', FOSS & FLOSS
6. Bescherming van computerprogramma’s: de alternatieve weg van het octrooirecht
6.1. Inleiding
6.2. Octrooibescherming voor computerprogramma's - de praktijk van het EOB
7. Rechtsbescherming van databanken
7.1. Wetgevend kader
7.2. Algemene regels
7.3. Auteursrechtelijke bescherming (art. XI. 186 WER)
7.4. Het sui generis recht van databankproducenten (art. XI. 305-318 WER)
7.5. Bescherming van technische maatregelen
   
III. Het merkenrecht
1. Wetgeving inzake merken
1.1. Nationale en Benelux teksten
1.2. Europese teksten
1.3. Internationale teksten
2. Fundamentele begrippen
2.1. Het maatschappelijk-economisch belang en de functies van een merk
2.2. Het merk in juridische betekenis
3. De basisvereisten van het merkenrecht
3.1. Vereiste en onderscheidend vermogen
3.2. Vereiste van toelaatbaarheid
3.3. Vereiste van beschikbaarheid
4. De procedures tot merkverkrijging
4.1. Procedure voor de verkrijging van een Beneluxmerk
4.2. Procedure voor de verkrijging van een Uniemerk
4.3. De internationale inschrijving volgens het systeem van Madrid
4.4. Het recht van voorrang uit het Unieverdrag van Parijs
5. De rechten van de merkhouder
5.1. Het recht tot uitsluitend gebruik van het merk
5.2. Het merk als deel van het vermogen
5.3. Het recht om op te treden tegen inbreuk
5.4. Het recht om merkinschrijvingen van derden nietig te verklaren
6. Het verlies van het merkrecht
6.1. Het verstrijken van de geldigheidsduur
6.2. Doorhaling of afstand van de inschrijving
6.3. Het verval van het merkrecht wegens niet normaal gebruik
6.4. Nietigverklaring
6.5. Andere redenen
7. Collectieve merken en garantiemerken
7.1. Collectieve merken
7.2. Certificeringsmerken
7.3. Vergelijkingstabel
8. Het merkenrecht in een internetomgeving
8.1. Het systeem van domeinnamen
8.2. Acties tegen merkinbreuk in domeinnamen
8.3. Vormen van merkinbreuk op het internet
8.4. Merkregistratie van een domeinnaam
9. Beleidsrelevante aandachtspunten
9.1. Belang van een aangepast beleid
9.2. Keuze van een merkteken
9.3. Andere aandachtspunten
   
IV. Het octrooirecht
1. Wetgeving inzake octrooirecht
1.1. Nationale wetgeving (van BOW naar art. XI.1 e.v. WER)
1.2. Europese teksten (EU)
1.3. Internationale teksten
2. Begripsomschrijving
2.1. Wat is een 'uitvindingsoctrooi'?
2.2. Soorten uitvindingsoctrooien
2.3. Uitvinderschap
3. Materiële octrooieerbaarheidsvereisten
3.1. Wat wordt bedoeld met een "uitvinding"?
3.2. Het vereiste van nieuwheid (artikel XI.6 WER - 54 EOV)
3.3. Het vereiste van inventiviteit of uitvinderswerkzaamheid (artikel XI.7 WER - 56 EOV)
3.4. Het vereiste van industriële toepasbaarheid (artikel XI.8 WER - 57 EOV)
4. Octrooiverleningsprocedure
4.1. Wie kan een octrooi aanvragen?
4.2. De procedure tot verkrijgen van een Belgisch octrooi
4.3. De procedure tot het verkrijgen van een Europees octrooi
4.4. De procedure tot het verkrijgen van een Europees octrooi met eenheidswerking
4.5. De internationale procedure (PCT-route)
5. Rechten van de octrooihouder (beschermingsomvang)
5.1. Een uitsluitend recht tot exploitatie
5.2. Het recht tot overdracht of licentie
5.3. Het recht om op te treden tegen inbreuk
6. Einde van het octrooirecht
6.1. Nietigverklaring van het octrooi (artikel XI.57 WER - 138 EOV)
6.2. Herroeping of beperking (artikel XI.56 WER - 105bis e.v. EOV)
6.3. Verval van het octrooirecht
7. Beleidsrelevante aandachtspunten
7.1. Octrooieren of geheimhouden
7.2. De octrooidocumentatie als bron van informatie
7.3. Fiscale gunstmaatregelen voor inkomsten uit octrooien
   
V. Andere intellectuele eigendomsrechten in hoofdlijnen
1. Het tekeningen- en modellenrecht
1.1. Wettelijk kader
1.2. Voorwerp van de bescherming
1.3. Beschermingsvereisten
1.4. Verkrijging van het recht
1.5. Rechten van de modelhouder
1.6. Cumul met andere intellectuele rechten
2. Het kwekersrecht
2.1. Algemeen
2.2. Beschermingsvereisten
2.3. Verleningsprocedure
2.4. Inhoud van de exclusieve rechten
2.5. Beschermingsduur
3. De bescherming van topografieën van halfgeleiderproducten (‘chips’)
3.1. Algemeen
3.2. Hoofdlijnen van de bescherming volgens de Belgische wetgeving
   
VI. Aanverwante vraagstukken
1. Handhaving van intellectuele rechten
1.1. Inleiding en regelgevend kader
1.2. Bevoegde rechtbank en vorderingsgerechtigden
1.3. Algemene procedures
1.4. Specifieke burgerrechtelijke procedures en vorderingen ter handhaving van intellectuele rechten
1.5. Strafrechtelijke sancties
1.6. Maatregelen door de douaneautoriteiten
1.7. Alternatieve geschillenregelingen (ADR)
2. Creaties van werknemers en ambtenaren
2.1. Inleiding
2.2. Uitvindingen
2.3. Auteurswerken
2.4. Computerprogramma's
2.5. Databanken
2.6. Topografieën van halfgeleiderproducten
2.7. Plantenrassen
2.8. Merken
2.9. Tekeningen en modellen
3. Bescherming van bedrijfsgeheimen ('knowhow')
3.1. Context en wetgevend kader
3.2. Begripsomschrijving
3.3. Beschermingsomvang
3.4. Beperkingen en uitzonderingen
3.5. Procedures
3.6. Voortleven van andere Belgische bepalingen
3.7. Organiseer zelf een optimale bescherming
4. Bewijs van ideeën, creaties, codes of andere innovaties
4.1. Neerlegging bij een officiële instantie
4.2. Het i-depot (en de I-D Space)
4.3. Specifieke mogelijkheden voor auteurswerken en software
   
Bibliografie
Trefwoordenregister
 
 

 

 

Aanverwante producten:

ww Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht 
Editie 2020

Deel van reeks: Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Janssens Marie-Christine, Gotzen Frank
ISBN: 978 90 4961 831 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig