Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen
Auteur: Blomme Franky
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 379 2
Aantal bladzijden:320
Verschijningsjaar: 2015
Deel van reeks:    Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
49 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
39 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch elke nog te verschijnen uitgave (nieuwe dossiers en bijwerkingen) van “Arbeidswetgeving in de private sector” vanaf het moment waarop u op deze boekenreeks intekent, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs van toepassing op de uitgave in kwestie. U kunt uw abonnement op deze reeks te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe uitgave volgend op uw oorspronkelijke bestelling.

Beschrijving

 • Mag er gewerkt worden op een feestdag?
 • Hebben werknemers dan recht op inhaalrust?
 • Wat als een feestdag op een zondag valt?
 • Hebben deeltijdse werknemers ook recht op tien feestdagen?
 • Als een werknemer ziek is op een feestdag, heeft hij dan nog recht op die feestdag?
 • Wat als een feestdag in het collectief verlof valt?
 • Heeft de werknemer die thuisblijft op een feestdag, ook recht op de premies voor die dag?
 • Wat als een feestdag valt in de periode die gedekt wordt door een opzeggingsvergoeding?
 • Kan op een feestdag in een wachtdienst worden voorzien?

Het moge duidelijk zijn: de tewerkstelling op feestdagen gaat zowel bij werkgevers als bij werknemers met heel wat vragen gepaard. En de regelgeving ter zake geeft door haar complexiteit niet zomaar de juiste antwoorden prijs. Het boek “Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen” doet dat wel.

Auteur Franky Blomme biedt managers, personeelsdirecteurs, HR-verantwoordelijken en bedrijfsjuristen een leidraad in de complexe regelgeving van de feestdagenwetgeving. Anders gezegd:

 • Hij beschrijft het begrip ‘wettelijke feestdagen’.
 • Hij overloopt de tewerkstellingsmogelijkheden op feestdagen.
 • Hij belicht de regels en de modaliteiten voor het bepalen en het vergoeden van de inhaalrust.
 • Hij vergelijkt die regels met de regels inzake inhaalrust bij prestaties van meeruren en bij tewerkstelling op zondag.
 • Hij legt uit wanneer een feestdag moet worden vervangen door een gewone activiteitsdag en hoe dit in de praktijk geregeld kan worden.
 • Hij illustreert met praktijkvoorbeelden de verschillende loonberekeningsregels in de feestdagenwet.
 • Hij gaat in op de afwijkingen van de feestdagenwet geregeld door de wet nieuwe arbeidsregelingen.

Door de talrijke voorbeelden, overzichtstabellen en verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer is het “Dossier feestdagen” niet alleen een praktische handleiding, maar biedt het ook een solide juridische basis bij de uitwerking van het personeelsbeleid. Ook voor medewerkers van sociale secretariaten en andere professionals uit de sociaaljuridische sector vormt het een handig werkinstrument.

  

Inhoudstafel

Inleiding
I. De wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen
1. Het toepassingsgebied van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen
1.1. Het positief toepassingsgebied
1.2. Het negatief toepassingsgebied
2. Het recht op feestdagen
2.1. De bepaling van de feestdagen
2.2. De vervanging van de feestdagen die samenvallen met een zondag of een inactiviteitsdag
2.3. Op hoeveel feestdagen heeft de werknemer recht?
3. De tewerkstelling tijdens een feestdag
3.1. Het verbod van tewerkstelling op feestdagen
3.2. De uitzonderingen op het verbod van tewerkstelling tijdens feestdagen
3.3. De kennisgeving van de tewerkstelling
3.4. De toegelaten tewerkstelling in het buitenland
3.5. De tewerkstelling van jeugdige werknemers op feestdagen
3.6. De premies voor een tewerkstelling op een feestdag
4. Het recht op inhaalrust bij de tewerkstelling op feestdagen
4.1. De duur van de inhaalrust
4.2. De termijn voor de toekenning van de inhaalrust
4.3. De modaliteiten voor de toekenning van de inhaalrust
4.4. Wat bij het niet toekennen van de inhaalrust vóór het einde van de arbeidsovereenkomst
4.5. De feestdagen komen in aanmerking voor de berekening van de gemiddelde arbeidsduur over de referteperiode
4.6. Vergelijkende tabel inhaalrust zondagen en feestdagen
5. Het loon voor feestdagen
5.1. De algemene regels voor de berekening van het feestdagenloon
5.2. Het verlies van het recht op loon voor een feestdag bij een ongerechtvaardigde afwezigheid op de aansluitende dagen
5.3. De bijzondere berekeningsregels voor bepaalde categorieën van werknemers
5.4. Het feestdagenloon voor deeltijdse werknemers
5.5. De verantwoordelijkheid voor de betaling van het feestdagenloon
5.6. De sectorale berekeningsregels voor het feestdagenloon
6. Het loon voor de feestdagen tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst
6.1. Het loon voor feestdagen in de vakantieperiode
6.2. Het recht op loon voor de feestdagen die vallen in een ziekteperiode
6.3. Het recht op loon voor de feestdagen die vallen in de periode van de schorsing omwille van een arbeidsongeval of een beroepsziekte
6.4. Het recht op loon voor de feestdagen die vallen in de periode van zwangerschaps- en bevallingsrust
6.5. Het recht op loon voor de feestdagen die vallen in de periode van dertig dagen die volgt op de aanvang van een werkstaking of een lock-out
6.6. Het recht op de feestdagen die vallen in de periode van veertien dagen die volgt op de aanvang van bepaalde andere schorsingen
6.7. Het recht op loon voor de feestdagen in een regeling van gedeeltelijke werkloosheid
6.8. De schorsingen van de arbeidsovereenkomst waarbij er geen recht op loon is voor de feestdagen
6.9. Het recht op loon voor de feestdagen die vallen in een periode van volledige schorsing omwille van tijdskrediet of een thematisch verlof
6.10. Het recht op feestdagenloon bij opeenvolgende perioden van schorsing
6.11. Het recht op feestdagen bij oproepcontracten
7. Het recht op loon voor de feestdagen na uitdiensttreding
7.1. Het recht op feestdagenloon bij uitdiensttreding van voltijdse werknemers
7.2. Het recht op de feestdagen bij uitdiensttreding voor deeltijdse werknemers
7.3. Het recht op feestdagenloon bij uitdiensttreding van uitzendkrachten
7.4. Het feestdagenloon bij uitdiensttreding en andere loonelementen
7.5. De berekening van het feestdagenloon bij uitdiensttreding voor de werknemers betaald met een maandloon
8. Het overloon op feestdagen
8.1. Overloon bij tewerkstelling op een feestdag
8.2. De feestdag is geen gelijkgestelde periode bij de berekening van het overloon
9. De feestdagen en het arbeidsovereenkomstenrecht
9.1. De anciënniteit bij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten onderbroken door een feestdag
9.2. De feestdagen en het begin van de proefperiode
9.3. De berekening van het loon voor bepaalde schorsingsperiodes op basis van de feestdagenwetgeving
9.4. De feestdagen en de opzeggingsvergoeding
9.5. De feestdagen en de opzeggingstermijn
9.6. Het klein verlet op een feestdag
9.7. De toekenning van de inhaalrust voor tewerkstelling op feestdagen en de invoering van werkloosheid
9.8. De feestdagen en het begrip "opeenvolgende dagcontracten" in het kader van uitzendarbeid
10. Het toezicht en de sancties
10.1. Het toezicht op de feestdagenwet
10.2. De strafbepalingen
II. De reglementering van de feestdagen in de wet nieuwe arbeidsregelingen
1. Het toepassingsgebied van de wet nieuwe arbeidsregelingen
2. De wet nieuwe arbeidsregelingen en de afwijkingen van de feestdagenwet
2.1. Overzicht van de afwijkingsmogelijkheden
2.2. De afwijking op het verbod van tewerkstelling op feestdagen via de wet nieuwe arbeidsregelingen
2.3. De afwijking van de vervangingsplicht voor de feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen
2.4. De afwijking van de verplichting om de inhaalrust aan te rekenen op de arbeidsduur
2.5. Het recht op loon voor feestdagen in de wet nieuwe arbeidsregelingen
3. Overzicht van de sectorale afwijkingen inzake feestdagen
Bijlage 1. De tewerkstelling op zon- en feestdagen in de kleinhandel - overzichtstabel
Bijlage 2. Overzicht van de koninklijke besluiten in uitvoering van de feestdagenwet
Bijlage 3. Overzicht van de koninklijke besluiten in uitvoering van de arbeidswet die de tewerkstelling van jeugdige werknemers toelaten op feestdagen
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Arbeidswetgeving in de private sector Arbeidswetgeving in de private sector 

Deel van reeks: Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
Collectie Bedrijfsrecht Collectie Bedrijfsrecht 

De Collectie Bedrijfsrecht is een reeks van kwaliteitsvolle, vastbladige uitgaven over actuele onderwerpen uit het bedrijfsrecht. Deze reeks heeft als doelstelling om aan elke jurist die bij het ondernemingsgebeuren betrokken is, wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte oplossingen aan te bieden voor concrete vragen die leven binnen een onderneming.

Aanverwante producten:

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 939 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon 
Editie 2018

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 729 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 063 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 233 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 940 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 333 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Cover Arbeidswetgeving in de private sector: dossier rust en pauze Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier rust en pauzes 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 97890 496 1490 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 599 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier deeltijdse arbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier deeltijdse arbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 627 4
Kenmerken: Vastbladig
Dossier nachtarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier nachtarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 695 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig