Bodem en Grondverzet

Bodem en Grondverzet
Auteur: Larmuseau I. , Ceenaeme J. , Vermeulen E. , Kerkstoel L. , Lavrysen L.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 277 1
Aantal bladzijden:300
Verschijningsjaar: 2015
Deel van reeks:    OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , OmgevingConnect > VVOR , Onze omgeving
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
65 EUR
bestel

Beschrijving

Op 22 februari 2015 blikte Vlaanderen terug op 20 jaar Vlaamse bodemregelgeving. Aan de vooravond van deze twintigste verjaardag onderging het Bodemdecreet bovendien een gedaantewisseling. Het oorspronkelijke onderscheid tussen saneringsplicht en saneringsaansprakelijkheid werd verder uitgevlakt door de nieuwe mogelijkheid tot opdeling van de saneringsplicht in de tijd en door de introductie van de nieuwe notie ‘vermengde bodemverontreiniging’. De regeling inzake de overdracht van grond werd verder versoepeld, een zoveelste teken aan de wand dat de overheid in de bodemmaterie meer naar de achtergrond verdwijnt en de verantwoordelijkheid aan de actoren zelf overlaat.

Dat met die overheid evenwel nog steeds rekening moet worden gehouden, blijkt dan weer uit de introductie van een nieuwe bodemonderzoeksplicht bij ernstige aanwijzingen van een ernstige bodemverontreiniging. Tot slot ontsnapt ook de bodemregelgeving niet aan de nood aan een betere implementatie van de Europeesrechtelijke verplichtingen inzake milieueffectrapportage. Dat het stimuleren van het duurzame gebruik van uitgegraven bodem nu ook decretaal als beleidsdoelstelling wordt geëxpliciteerd, herbevestigt het grote belang van én de grote toekomst voor de grondverzetregelgeving.

Dit boek biedt een integraal overzicht van theorie en praktijk van de bodem- en grondverzetregelgeving. Het boek is een basiswerk in het kader van de verplichte opleiding van de bodemsaneringsdeskundigen.

  

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OMGEVINGCONNECT

OmgevingConnect is het online kennispunt voor de diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening en voor elke professional die op de hoogte wil zijn (en blijven) van alle aspecten van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Dit kennispunt omvat boeken, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor.

 

Al geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OmgevingConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OmgevingConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

Inhoudstafel

1. Van bodemsaneringsdecreet naar bodemdecreet
1.1. Bodemsaneringsdecreet
1.2. Evolutie naar een bodemdecreet
1.3. Doelstellingen van de bodemregelgeving
2. Kernbegrippen
2.1. Inleiding
2.2. Enkele kernbegrippen
3. Identificatie en inventarisatie van gronden
3.1. Inleiding
3.2. Grondeninformatieregister
3.3. Bodemattest
3.4. Gemeentelijke inventaris van (risico)gronden
4. Basisonderscheid tussen nieuwe, historische en gemengde bodemverontreiniging
4.1. Inleiding
4.2. Nieuwe bodemverontreiniging
4.3. Historische bodemverontreiniging
4.4. Gemengde bodemverontreiniging
5. Introductie van de notie ‘vermengde bodemverontreiniging’
5.1. Inleiding
5.2. Kwalificatie als vermengde bodemverontreiniging
5.3. Plicht tot gezamenlijke aanpak
5.4. Plicht tot (pre)financiering op basis van een verdeelsleutel
6. Verloop van de bodemsaneringsprocedure
6.1. Inleiding
6.2. Eerste stap: oriënterend bodemonderzoek
6.3. Tweede stap: beschrijvend bodemonderzoek
6.4. Derde stap: bodemsaneringsproject
6.5. Vierde stap: bodemsaneringswerken
6.6. Vijfde stap: evaluatieonderzoek en eindverklaring
6.7. Andere maatregelen
7. Overdracht van grond
7.1. Inleiding
7.2. Algemene overdrachtsprocedure
7.3. Bijzondere overdachtsprocedure
7.4. Uitzonderingen op de bijzondere overdachtsprocedure
8. Introductie van een onderzoeksplicht bij ernstige aanwijzing van bodemverontreiniging
8.1. Inleiding
8.2. Nieuwe onderzoeksplicht
9. Administratief beroep
9.1. Inleiding
9.2. Beroep tegen beslissingen over het (beperkt) bodemsaneringsproject
9.3. Andere beroepen
10. Bijzondere procedures
10.1. Inleiding
10.2. Waterbodem
10.3. Schadegeval
10.4. Site
10.5. Onteigening
10.6. Faillissement en vereffening
10.7. Sluiting van risico-inrichting
10.8. Aanvang exploitatie RIE-inrichting
10.9. Risicobeheer
10.10. Vrijwillige bodemsanering
11. Ambtshalve tussenkomst van de OVAM
11.1. Types ambtshalve tussenkomst
11.2. Kostenverhaal
12. Financiering
12.1. Draagkrachtregeling
12.2. Cofinanciering
12.3. Fondsvorming
13. Bodembescherming
1. Inleiding
2. Titel bodembescherming
14. Grondverzet
14.1. Toepassingsgebied
14.2. Doelstellingen
14.3. Begrippen
14.4. Mengverbod
14.5. Onderzoeksplicht uitgegraven gronden
14.6. Onderzoeksplicht uitgegraven bodem
14.7. Traceerbaarheidsprocedure
15. Bodemgerelateerde retributies
15.1. Mogelijke retributies
15.2. Actuele retributies
16. Bodemgerelateerde erkenningen
16.1. Procedure tot erkenning
16.2. Diplomavereisten
16.3. Ervaring
16.4. Retributie
17. Handhaving
17.1. Dwangmaatregelen
17.2. Toezicht en bestuurlijke handhaving
17.3. Strafrechtelijke handhaving
17.4. Verslag aan het Vlaamse Parlement
18. Brownfielddecreet
18.1. Inleiding 
18.2. Begrippen
18.3. Inhoud en totstandkoming van brownfieldconvenanten
18.4. Facilitair kader ten behoeve van brownfieldconvenanten 
18.5. Informatieplichten
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online
OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect > VVOR 

De innovatieve online bibliotheek die u informeert en inspireert over omgevingsrecht en omgevingsbeleid.

Onze Omgeving Onze omgeving 

Aanverwante producten:

Raad voor Vergunningsbetwistingen Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Leidraad bij de procedure en overzicht van rechtspraak

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , OmgevingConnect > VVOR , Onze omgeving
Auteur: Maes A.
ISBN: 978 90 4961 276 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De Vlaamse Omgevingsvergunning De Vlaamse Omgevingsvergunning 2 
Studies over natuurbehoud en milieuhygiëne, de geldingsduur van de milieuvergunning, de Europese Richtlijn Industriële Emissies

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , OmgevingConnect > VVOR , Onze omgeving
Auteur: (ed.) Larmuseau I., (ed.) Bernaert P., (ed.) De Waele T., (ed.) Cabus P.
ISBN: 978 90 4960 714 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 
Inclusief digitaal abonnement

Deel van reeks: Onze omgeving
ISSN: 2034-8460
Publicatievorm: Tijdschrift
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
Van een verstands- naar een gelukkig huwelijk tussen economie en natuur?

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , OmgevingConnect > VVOR , Onze omgeving
Auteur: (ed.) Schoukens H., (ed.) Larmuseau I.
ISBN: 978 90 4961 511 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Geluid in Vlaaanderen Geluid in Vlaanderen 
Van stilte tot lawaai. Een technisch-juridische benadering

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , Onze omgeving
Auteur: Bataillie C., Dedecker L., Vandamme S., (ed.) Bataillie C., (ed.) Vandamme S.
ISBN: 978 90 4961 521 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig