Werkplanning in de zorgsector 6: Overloon

Werkplanning in de zorgsector 6: Overloon
Auteur: Blomme Franky
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 602 1
Aantal bladzijden:180
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
45 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
39 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u de 9 titels uit de reeks voor de voordelige abonnementsprijs. Bovendien ontvangt u als abonnee automatisch de nieuwe bijwerkingen van alle uitgaven uit deze reeks, en dit telkens ook voor de voordelige abonnementsprijs.

Beschrijving

p>Het doen van meeruren kan financiële implicaties hebben en kostenverhogend werken. De regels voor de berekening van recuperatie en overloon zijn echter niet gelijklopend. Het is essentieel om de overloonkosten al tijdens de planningsfase te proberen te beperken. Naast de wettelijke mogelijkheden om de loonkost inzake overloon te beperken, wordt ingegaan op de concrete berekening van overloon zowel voor voltijdse als deeltijdse werknemers. De principes van de overloonberekening worden toegelicht met talrijke concrete voorbeelden, uitgewerkt voor de bijzondere regeling die van toepassing is in de zorgsector.

Deze uitgave bevat ook de nieuwe regels inzake overloonberekening bij glijdende roosters en bij het presteren van vrijwillige overuren (Wet van 5 maart 2017 betreffende Werkbaar en Wendbaar Werk) en de gewijzigde regels bij het berekenen van het overloon voor deeltijdse werknemers met een variabele arbeidsduur (vanaf 1 oktober 2017).

Het boek kan zowel gebruikt worden in de private als in de openbare zorgsector en biedt een leidraad in de complexe reglementering van de arbeidstijd. Het kan zowel gebruikt worden door het management als door hoofdverpleegkundigen en teamleiders die moeten instaan voor de planning en het roosteren alsook door het personeel van de administratie dat verantwoordelijk is voor de loonverwerking. Naast een praktische handleiding biedt het ook een solide juridische basis voor beleidsbeslissingen.

Franky Blomme is sociaal inspecteur-directiehoofd bij de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten en is zowel vertrouwd met het juridisch kader van de arbeidstijdreglementering als met de praktische implementatie ervan in de zorgsector.

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van VIEWZCONNECT

VIEWZConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional. Het kennispunt bevat een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, veelgestelde vragen, een wetgevingsdatabank, …

Al geabonneerd op VIEWZCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op VIEWZConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van VIEWZConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op VIEWZCONNECT?


Schrijf u in op de nieuwsbrief "Welzijn en zorg | VIEWZ".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

I. Werknemers die geen recht hebben op overloon
1. In de privézorgsector
2. In de openbare zorgsector
II. De berekening van overloon voor voltijdse werknemers
1. Berekening van het overloon in het algemeen stelsel
1.1. Toepassing van het algemeen stelsel in de zorgsector: de voorziene roosters gaan niet boven 9 uur per dag of veertig uur per week of een lagere cao-grens
1.2. Het begrip "overwerk" in het gewoon overloonstelsel
1.3. De betaling van overloon als bepaling van openbare orde
1.4. Overloontarieven
1.5. Wijze van berekening
1.6. Onderscheid tussen overloonberekening en berekening van recuperatie
2. De toepassing van het bijzonder overloonstelsel in de zorgsector
2.1. Toepassingsgebied van het bijzonder overloonstelsel
2.2. Voorwaarden voor de vrijstelling van overloon in het bijzonder stelsel
2.3. Voorbeelden van de berekening van overloon in het bijzonder stelsel
3. Omzetting van de toeslag in bijkomende inhaalrust
3.1. Procedure
3.2. Modaliteiten
III. Berekening van overloon voor deeltijdse werknemers
1. Recht op overloon op basis van artikel 29, § 2 van de arbeidswet
1.1. Overloon op basis van het gewoon overloonstelsel
1.2. Overloon op basis van het bijzonder overloonstelsel
2. Recht op overloon op basis van artikel 29, § 3 van de arbeidswet
2.1. Draagwijdte van artikel 29, § 3 van de arbeidswet
2.2. Het koninklijk besluit van 25 juni 1990
2.3. Berekening van overloon voor deeltijdse werknemers met een vaste arbeidsduur
2.4. Berekening van overloon voor deeltijdse werknemers met een variabele arbeidsduur
2.5. Vergelijkende tabel overloon deeltijdse werknemers met een vaste arbeidsduur en deeltijdse werknemers met een variabele arbeidsduur
3. De conventionele verhoging van de wekelijkse arbeidsduur via addendum aan de arbeidsovereenkomst en het recht op overloon
4. De combinatie van overloon op basis van artikel 29, § 2 en artikel 29, § 3
5. Contractueel recht op overloon
5.1. De afwijkingscontracten 1/3-regel: "de vieruurscontracten"
5.2. De berekening van het overloon
5.3. Het recht op overloon voor niet-aansluitende bijkomende uren
5.4. Het recht op het contractueel overloon voor werknemers die niet onderworpen zijn aan de bepalingen inzake arbeidsduur en overloon in de arbeidswet
6. De weerslag van het "roosteren" op het overloon
6.1. De planningsfase
6.2. De bekendmakingsfase
IV. Het recht op overloon in enkele bijzondere situaties
1. De wetgeving inzake de vertegenwoordiging van het personeel in de onderneming
1.1. Vergaderingen van ondernemingsraad en preventiecomité
1.2. Prestaties van getuigen bij sociale verkiezingen
2. Het recht op gewoon loon en overloon voor werknemers met een leidinggevende functie en/of vertrouwenspost
2.1. Geen recht op overloon voor personen uitgesloten van het toepassingsgebied inzake arbeidsduur
2.2. Recht op gewoon loon voor de overschrijding van bepaalde grenzen voor werknemers met een leidende functie en/of vertrouwenspost?
3. Overloon en de "door de werknemer gecreëerde overuren"
V. De betaling van het overloon
1. Tijdstip van betaling
2. Vermelding op de individuele rekening
3. Vermelding op de loonfiche
3.1. Verplichtingen opgelegd in uitvoering van de loonbeschermingswet
3.2. Verplichitngen opgelegd door het koninklijk besluit van 20 september 2009
4. De bewijslast inzake overuren en bijkomende uren
4.1. Algemeen
4.2. Documenten die overuren kunnen bewijzen
4.3. Eenzijdig door de werknemer opgestelde documenten
4.4. Post factum opeising van overloon waarbij de werknemer lange tijd passief blijft tijdens de arbeidsrelatie
4.5. De precisering van de vordering
4.6. Het bewijs op basis van vermoedens
4.7. Het getuigenbewijs
4.8. De vaststelling door een gerechtsdeurwaarder of een overheidsdienst
4.9. De verjaringstermijn
4.10. Afstand van vordering van overloon in de loop van een burgerlijke procedure
VI. Het begrip "overuren" in het rechtspositiebesluit voor OCMW-personeel
1. Toepassingsgebied van de bepalingen betreffende overuren in het rechtspositiebesluit
2. Het begrip "overuren" in het rechtspositiebesluit versus het begrip "overuren" in de arbeidswet
VII. In hoever is de werknemer verplicht overuren te presteren?
1. De verplichting om de werknemer te informeren over het verrichten van overuren
1.1. Een belangrijk Europees arrest inzake de informatieplicht
1.2. Impact van het arrest Lange/Schünemann op de informatieplicht in België
2. Ontslag na weigering tot het presteren van overuren
2.1. De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden door de werkgever
2.2. Het principe van de goede trouw
2.3. De weigering om overuren te presteren en het willekeurig ontslag
2.4. Het lot van clausules in de arbeidsovereenkomst die de mogelijkheid geven tot het presteren van onwettige overuren
   
   

Maakt deel uit van de reeks

VIEWZ publicaties VIEWZ - Publicaties 

De VIEWZ-publicaties vormen een onmisbare informatie- en inspiratiebron voor de volledige welzijns- en zorgsector. 

ISBN: /
Publicatievorm: Boek
ViewzConnect VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg 

De innovatieve online bibliotheek boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional.

Welzijn en zorg Welzijn en Zorg 

Werkplanning in de zorgsector Werkplanning in de zorgsector  

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg

Aanverwante producten:

De wettelijke regeling rond arbeidsduur Werkplanning in de zorgsector 1: De wettelijke regeling rond arbeidsduur 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 587 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Nachtarbeid en arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen Werkplanning in de zorgsector 3: Nachtarbeid en arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 955 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 5: Recuperatie Werkplanning in de zorgsector 5: Recuperatie 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 597 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 2 Werkplanning in de zorgsector 2: Een wettig uurrooster op maat van uw organisatie opstellen  

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky, Taillieu H.
ISBN: 978 90 496 1601 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 4: Zelfroosteren Werkplanning in de zorgsector 4: Zelfroosteren 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky, Taillieu H. , Van Rompaey B., (ed.) Van Buggenhout M.
ISBN: 978 90 4960 972 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 7: Deeltijdse arbeid Werkplanning in de zorgsector 7: Deeltijdse arbeid 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 603 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 8: Arbeidstijdreglementering voor bijzondere categorieën van werknemers Werkplanning in de zorgsector 8: Arbeidstijdreglementering voor bijzondere categorieën van werknemers 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 286 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 9: Het arbeidsreglement Werkplanning in de zorgsector 9: Het arbeidsreglement 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 604 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig