De financiële middelen

Gemeentefinanciën - De financiële middelen
Auteur: Astaes Jan , Colpaert-Arickx K. , Doesselaere T. , Leroy Jan
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 6267 435 0
Aantal bladzijden:250
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
94 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
75 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

Dit overzichtswerk biedt de lezer een eerste inzicht in de voornaamste financieringsstromen die naar de gemeenten vloeien: gemeentebelastingen, gemeenteleningen, gemeentefonds en stedenfonds. Het auteursteam behandelt op heldere manier de algemene beginselen en de voornaamste wettelijke bepalingen.
  
Het eerste deel ‘Provincie- en gemeentebelastingen’ behandelt op beknopte wijze deze complexe, technisch-juridische materie. Hiermee verwerft de ’leek’ een algemeen overzicht in de belangrijkste begrippen terzake. Voor een grondige analyse verwijzen we naar Artes.
 
Het tweede deel ‘Gemeenteleningen’ bevat naast de algemene theoretische beginselen ook het typebestekleningen, opgesteld door een expertenteam van gemeenteontvangers en specialisten van de VVSG.
 
De luiken ‘Gemeentefonds’ en ’Stedenfonds’ geven een overzicht van de basisbeginselen en de voornaamste criteria ter verdeling van de middelen uit deze fondsen.

Inhoudstafel

I.
Provincie- en gemeentebelastingen
1.
Definitie van het begrip belasting
2.
Bevoegdheid van de provincies en gemeenten om belastingen te heffen
3.
Fiscale autonomie van de provincies en gemeenten
4.
De classificatie van de belastingen
5.
Karakter van openbare orde van het fiscaal recht
6. Jaarlijks karakter van de belastingen
7. Gelijkheid voor de belastingen
8. Interpretatie van de fiscale wet
9. De regel "In dubio contra fiscum"
10. De bewijsvoering in fiscaal recht
11. De niet-terugwerkende kracht van de fiscale wet
12. De territorialiteit van de belasting
13. De regel "non bis in idem"
14. Vaststelling van de belastingverordeningen - administratief toezicht - bekendmaking - inschrijving in het budget
15. De vestiging van de provincie- en gemeentebelastingen
16. De invordering van provincie- en gemeentebelastingen
17. Verjaring inzake provincie- en gemeentebelastingen
18. Nalatigheidsinteresten inzake provincie- en gemeentebelastingen
19. Waarborgen inzake provincie- en gemeentebelastingen
20. De aansprakelijkheid en de plichten van sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen
21. Vervolgingen inzake provincie- en gemeentebelastingen
22. Geschillen inzake provincie- en gemeentebelastingen
23. Onderscheid tussen belastingen en retributies
24. De administratieve geldboete
II. Gemeenteleningen
1. Algemeenheden
2. De soorten leningen
3. Het aangaan van de lening
4. De boekhoudkundige verwerking
5. De ongebruikte leningsaldi
III.
Gemeentefonds
1.
Historisch overzicht 1860-2002
1.1. Periode 1860 - 1976
1.2. De dotatie aan het Gemeentefonds 1977 - 1988
1.3. De verdeling van het Gemeentefonds over de gemeenten van het Vlaamse Gewest 1976 - 1990
1.4. De dotatie van het Vlaams Gemeentefonds in 1989 en 1990
1.5. Het Gemeentefonds vanaf 1991 tot 2002
2. Het gemeentefonds vanaf 2003
2.1. Oorsprong van de middelen
2.2.
OCMW
2.3.
Dotatie en groeivoet
2.4.
Zwakke punten van het oud Gemeentefonds
2.5.
Verdeelsleutel
2.6.
Waarborgregeling
2.7.
Vermindering van het aandeel voor gemeenten met te lage aanslagvoeten inzake personenbelasting en onroerende voorheffing
2.8.
Uitbetaling van de aandelen
2.9.
Overgangsmaatregelen
2.10.
Aanvullende dotatie ter compensatie van de afschaffing van de Eliataks
2.11.
Bijzondere bepalingen m.b.t. de gemeenten die een grensoverschrijdende leasingoperatie voor hun rioolstelsel hebben aangegaan waaraan de Vlaamse Regering haar waarborg heeft verleend
2.12. Cofinanciering van de externe audit van de lokale overheden
IV. Stedenfonds
1. Vlaams stedenbeleid
2. Het Stedenfods
3. Krachtlijnen van het Stedenfonds
4. Dotatie van het Stedenfonds en verdeling van de trekkingsrechten
5. Beleidsovereenkomsten
6. Visitatie
7. Het Stedenfonds vanaf 1 januari 2014