Eerste hulp bij tucht

Eerste hulp bij tucht - Editie 2014
Auteur: Croonen K.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 111 8
Aantal bladzijden:167
Verschijningsjaar: 2014
Deel van reeks:    BlueConnect | Online kennispunt voor de politie , BlueConnect > Tucht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
48 EUR (1 - 2 stuks)
34 EUR (3 - 99 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
42 EUR (1 - 2 stuks)
30 EUR (3 - 99 stuks)
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

De tuchtregeling is het sluitstuk van een performant HR-beleid. Ze is een instrument dat ertoe strekt om efficiënt, effectief en krachtdadig op te treden. Bovendien verschaft ze aan de betrokken partijen strikte spelregels en procedures met het oog op een consequente en correcte toepassing. Daarom vergt ze een grondige kennis van zaken.
 
Deze handige uitgave helpt u deze kennis te verwerven.
 
Wat is een tuchtvergrijp? Hoe zit het met de toerekenbaarheid van feiten? Welke tuchtstraffen kunnen worden uitgesproken? Hoe bepaalt u de strafmaat? Wie zijn de tucht- en adviesverlenende overheden? Welke termijnen moeten in acht genomen worden? Auteur Kristel Croonen geeft klare antwoorden op de meest voorkomende vragen over deze soms heikele kwesties.
 
Daarnaast biedt de auteur een helder overzicht van de spelregels die op alle procedures van toepassing zijn. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ordemaatregelen en in het bijzonder aan de procedure tot het opleggen van de voorlopige schorsing.
 
Ook de link met de rechtspraak is in deze uitgave nooit veraf. Relevante arresten van de Raad van State worden behandeld als “tool” uit de praktijk en kunnen zo onmiddellijk gebruikt worden als inspiratie- of verwijzingsbron.
 
Tips en tricks met betrekking tot het voorafgaand onderzoek, schematische overzichten van de verschillende tuchtprocedures, een checklist voor de vooronderzoeker, tools voor een goed inleidend verslag, voorstellen en modellen: ze benadrukken het praktische karakter van dit onmisbare werkinstrument op weg naar een degelijke tuchtprocedure ... en een performanter HRM.
 
 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van BLUECONNECT

 

BlueConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor politiebesturen en -organisaties. Verschillende modules bevatten een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, procedures, e-learning, wetgeving, ...

 

Al geabonneerd op BLUECONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op BlueConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van BlueConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op BLUECONNECT?

Inhoudstafel

A. Bronnen, begrip, toepassing en algemeen kader
1. Algemene bepalingen
1.1. Bronnen
1.2. Op wie is de tuchtwet van toepassing?
2. De tuchtvergrijpen
2.1. Wat is een tuchtvergrijp?
2.2. Algemene kenmerken van een tuchtvergrijp?
2.3. De tuchtvergrijpen praktisch bekeken
2.4. Enkele bijzondere gevallen onder de loep
3. Toerekenbaarheid: kan het personeelslid zonder meer verantwoordelijk worden gesteld voor het tuchtvergrijp?
3.1. Principe
3.2. Kunnen tuchtvergrijpen verschoond worden?
3.3. Moet de tuchtoverheid rekening houden met een rechterlijke beslissing rond toerekenbaarheid?
4. De tuchtstraffen
4.1. De lichte tuchtstraffen
4.2. De zware tuchtstraffen
5. De straftoemeting
5.1. Algemeen - Welke straf voor welk tuchtvergrijp?
5.2. Kan één tuchtmaatregel worden uitgesproken voor meerdere feiten?
6. De tuchtoverheden
6.1.

Gewone / lagere tuchtoverheid (GTO of LTO)

6.2. Hogere tuchtoverheid (HTO)
6.3. Kan een tuchtoverheid zijn bevoegdheden delegeren?
6.4. Kan een tuchtoverheid (of een lid ervan) zich laten vervangen?
6.5. Kan een tuchtoverheid worden gewraakt?
6.6. Adiëring, doorverwijzing, evocatie en injunctierecht: wat is wat?
7. Adviesverlenende overheden
7.1. Advies van de Procureur des Konings of federale procureur
7.2. Advies van de Minister van Justitie
8. Termijnen in tuchtzaken
8.1. Bijzondere verjaringstermijn voor feiten die enkel leiden tot een lichte tuchtstraf
8.2. Algemene verjaringstermijn
8.3. Stuiting van de verjaringstermijn - artikel 56 2e lid tuchtwet - Wat wanneer de tuchtrechtelijke feiten tevens voorwerp uitmaken van een opsporingsonderzoek of een strafvervolging?
8.4. Kan voor feiten die strafrechtelijk zijn verjaard nog een tuchtprocedure worden opgestart en een tuchtmaatregel worden genomen?
8.5. Termijnen voor het stellen van de diverse procedurehandelingen: wat zijn de orde- en vervaltermijnen?
8.6. Hoe en wanneer worden stukken binnen de tuchtprocedure betekend?
   
B. De procedures
1. Gemeenschappelijke bepalingen
1.1. Bewijsvoering
1.2. De motiveringsplicht
1.3. Het taalgebruik
1.4. De hoorplicht
2. De rechten van verdediging
2.1. De loyauteitsplicht
2.2. Recht op inzage van het dossier en/of kopie van het dossier
2.3. Recht op bijstand en/of vertegenwoordiging door een verdediger naar keuze
3. Het vooronderzoek
3.1. Principe
3.2. Is het vooronderzoek verplicht?
3.3. Wie kan als vooronderzoeker worden aangesteld?
3.4. Wanneer dient de vooronderzoeker te worden aangesteld?
3.5. Hoe moet de vooronderzoeker worden aangeduid?
3.6. Welke opdracht heeft de vooronderzoeker?
3.7. Hoe wordt het vooronderzoek uitgevoerd?
3.8. Wat te doen wanneer tijdens het vooronderzoek nieuwe feiten aan het licht komen?
3.9. Welke verplichtingen heeft de voorafgaand onderzoeker?
3.10. Checklist voor een goed verslag van het vooronderzoek
4. Het inleidend verslag
4.1. Checklist voor een goed inleidend verslag
4.2. De kracht van een goed administratief dossier
5. De tuchtprocedures in beeld
5.1. De tuchtprocedure voor de gewone tuchtoverheid
5.2. De tuchtprocedure voor de hogere tuchtoverheid
5.3. De heroverweging en de procedure voor de tuchtraad
5.4. Beroep bij de Raad van State
5.5. Verzoek tot herziening
6. Tuchtblad & uitvoering van de straf
6.1. Het tuchtblad & uitwisseling van de straffen
6.2. Uitvoering van de straf
6.3. Aan wie moet de tuchtmaatregel worden meegedeeld?
   
C. Ordemaatregelen
1. Ordemaatregelen versus tuchtstraffen en maatregelen van inwendige orde - kort in een schema
2. Wat zijn ordemaatregelen?
3. De voorlopige schorsing bij ordemaatregel
3.1. Wanneer kan een voorlopige schorsing bij ordemaatregel worden opgelegd?
3.2. Wie kan er een voorlopige schorsing bij ordemaatregel opleggen?
3.3. Hoe verloopt de procedure?
3.4. Hoe moet de voorlopige schorsing bij ordemaatregel gemotiveerd worden?
3.5. Is er bij de voorlopige schorsing bij ordematregel ook automatisch een inhouding van de wedde?
3.6. Voor welke periode kan de voorlopige schorsing bij ordemaatregel worden uitgesproken?
3.7. Wat zijn de gevolgen van de voorlopige schorsing?
3.8. Verrekening van de schorsing na afloop van de tuchtprocedure
   
D. Modellen en nuttige inlichtingen
   

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect BlueConnect | Online kennispunt voor de politie 

Het innovatieve online platform dat alle noodzakelijke informatie voor politiebesturen en -organisaties bevat.

Blueconnect BlueConnect > Tucht 

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie
Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

De Politie - Het Tuchtstatuut Het tuchtstatuut - De deontologische code 

Deel van reeks: BlueConnect > Tucht
Auteur: Croonen K.
ISBN: 978 90 4960 894 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig