De secretaris

De secretaris
Auteur: Buydens Ph. , Claes C. , Landtsheere M. , Vermeiren E.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 324 3
Aantal bladzijden:501
Deel van reeks:    De Gemeente in de praktijk , MATConnect | Online kennispunt managementteam , Subreeks Personeel (De gemeente in de Praktijk)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
156 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
125 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

Dit uitgebreide naslagwerk onderwerpt het statuut en de functie van de gemeentesecretaris aan een grondige analyse. De auteurs doen dit door het wetgevend kader te bespreken waarin de secretaris moet functioneren: niet alleen het gemeentedecreet, maar ook de daaropvolgende wetswijzigingen (zoals het zogenaamde Hersteldecreet), uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven komen hierin aan bod.

Daarnaast worden de essentiële decretale en statutaire voorwaarden van het ambt onder de loep genomen. Ook de taken, de ambtsbevoegdheden en de loopbaan worden toegelicht. Bijzondere aandacht gaat uit naar de tucht- en de pensioenregeling.

 

Inhoudstafel

I. De decretale rechtspositie van de gemeentesecretaris
1. Het begrip 'decretale rechtspositie'
2. Gevolgen van de decretale rechtspositie
II. De reglementaire rechtspositie van de gemeentesecretaris en de adjunct-gemeentesecretaris
1. De organieke voorzieningen
2. De reglementaire voorzieningen
3. De ambtsbevoegdheden van de secretaris en van de adjunct-secretaris
4. Analyse van de ambtsbevoegdheden
III. De loopbaan
1. De procedures voor de vervulling van de betrekkingen
2. De aanwerving
3. De proeftijd met het oog op de vaste aanstelling in statutair verband
4. De evaluatie tijdens de loopbaan
5. De personeelsvorming
6. De administratieve anciënniteiten
7. Het mandaatstelsel
8. De ambtshalve herplaatsing van het vast aangestelde statutaire personeelslid
9. De externe mobiliteit
10. De administratieve standen - De verloven en afwezigheden
11. Het verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid en de definitieve ambtsneerlegging
12. Eretekens
IV. Tucht
1. Het toepassingsgebied
2. De tuchtvergrijpen
3. De tuchtstraffen
4. De tuchtoverheid
5. De tuchtprocedure
6. De verjaring van de tuchtvordering
7. De preventieve schorsing
8. Het beroep
9. De doorhaling van de tuchtstraf
V. De pensioenregeling van de gemeentesecretaris en de adjunct-gemeentesecretaris
1. Het rustpensioen wegens leeftijd of anciënniteit
2. Het voortijdige rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid
3. Het overlevingspensioen
4. Cumulaties
5. Indexatie en perequatie
6. Bijkomende voordelen
7. Inhoudingen
8. Verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privé-sector
9. Vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector
10. Regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht en gecoördineerde organisaties
   

Maakt deel uit van de reeks

De Gemeente in de praktijk 

Deze reeks richt zich tot de gemeentelijke gezagsdragers en mandatarissen: burgemeester, schepenen en raadsleden hebben er een houvast aan en vinden in een begrijpelijke taal een oplossing voor hun problemen.

Kenmerken: Losbladig
MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online kennispunt managementteam 

informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Subreeks Personeel (De gemeente in de Praktijk) 

Deel van reeks: De Gemeente in de praktijk