Dematerialisatie in verschillende rechtsdomeinen

Recente evoluties, verwachtingen en actuele knelpunten

/
Editor: Meulemans D. , Coveliers D.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 253 6
Aantal bladzijden:236
Verschijningsjaar: 2010
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
50 EUR
bestel

Beschrijving

De laatste jaren is de tendens tot dematerialisatie in verschillende sectoren in een stroomversnelling terechtgekomen. Vanuit een ruime opvatting van het begrip, behandelen de auteurs een waaier van diverse thema’s: het gebruik van internet en moderne telecommunicatiemiddelen, administratieve vereenvoudiging, de elektronische data-uitwisseling, het elektronische betalings- en effectenverkeer, de elektronische handtekening én de elektronische notariële akte.
Dit boek bevat een wetenschappelijk onderbouwde en praktisch bruikbare inventaris van diverse rechtsdomeinen binnen het Belgische recht waar dematerialisatie de laatste jaren haar intrede heeft gedaan. De auteurs bespreken ook toekomstige ontwikkelingen en knelpunten, zoals het wetsontwerp voor de ‘elektronische algemene vergadering’ van vennootschappen.

Inhoudstafel

Hfdst. 1. De afschaffing van de effecten aan toonder en het statuut van de gedematerialiseerde effecten
1. Algemene situering
2. Toepassingsgebied
3. De voorbereidende fase
4. De eerste fase
5. De tweede fase
6. De derde fase
7. De vierde fase
8. Gedematerialiseerde effecten: begrip en kenmerken
9. De overdracht van gedematerialiseerde effecten: enkele burgerrechtelijke aspecten
10. De verplichting tot aanmelding van belangrijke deelnemingen in nv's
Hfdst. 2. De functie en de werking van erkend rekeninghouder en top van de piramide
1.  Inleiding 
2.  Schematische voorstelling van het systeem van gedematerialiseerde effecten 
3.  Erkend Rekeninghouder 
4.  Vereffeningsinstelling of top van piramide 
5.  Rechten van de houder van het gedematerialiseerd effect bij faillissement van de erkende rekeninghouder of van de 'top van de piramide' 
6.  Enkele aandachtspunten voor eventuele aanpassingen aan de huidige regelgevingen 
Hfdst. 3. De 'elektronische' algemene vergadering: een eerste kennismaking 
1.  De (Europese) oorsprong van de nieuw voorgestelde regeling 
2.  Eerste analyse van de 'elektronische' algemene vergadering 
3.  Slotbeschouwing: belang van de 'elektronische' algemene vergadering in de (toekomstige) praktijk 
Hfdst. 4. Dematerialisatie in de vernieuwde wet op de appartementsmede-eigendom 
1.  Inleiding 
2.  Informatieverplichtingen voor mede-eigenaars 
3.  De Algemene Vergadering 
4.  De verplichte website waarop alle documenten van de mede-eigendom moeten worden geplaatst 
5.  Het bijhouden van de lijst en de persoonsgegevens van de stemgerechtigden op de algemene vergadering 
6.  De verkoop van een appartement 
7.  De notariële akte houdende de statuten van de mede-eigendom in de nabije toekomst online consulteerbaar via de NABAN 
8.  Besluit 
Hfdst. 5. Elektronische uitwisseling van fiscale inlichtingen: een blik op wat is en wat komen gaat 
1.  Situering 
2.  De elektronische gegevensvergaring 
3.  Informatieuitwisseling tussen fiscale administraties 
4.  Elektronische gegevensuitwisseling tussen de FOD Financiën en andere (overheids)diensten 
5.  Elektronische uitwisseling van fiscale inlichtingen in een internationale context 
Hfdst. 6. De verwerking van de persoonsgegevens in de banksector bekeken vanuit een fiscale invalshoek en het verband bij een mogelijke opheffing van het bankgeheim 
1.  Inleiding 
2.  Het juridische kader: de bankdiscretieplicht versus de bescherming van persoonsgegevens 
3.  Recente ontwikkelingen m.b.t. de uitwisseling van (bank)gegevens op fiscaal vlak 
4.  Het vergelijkend kader: de bankdiscretieplicht versus de bescherming van de persoonsgegevens 
5.  Enkele slotbemerkingen 
Hfdst. 7. De elektronische handtekening 
1.  Inleiding 
2.  Het begrip "handtekening" 
3.  Het begrip "elektronische handtekening" 
4.  De elektronische handtekening in het Burgerlijk Wetboek 
5.  Assimilatie met de handgeschreven handtekening 
6.  De "gekwalificeerde" elektronische handtekening 
7.  Discriminatieverbod 
8.  Specifieke eisen voor elektronische handtekeningen: het voorbeeld van het arbeidsrecht 
9.  Besluit 
Hfdst. 8. De gedematerialiseerde aanbieding ter registratie van huurcontracten: een nieuwe dimensie voor de registratieformaliteit? 
1.  Definitie en nut van de registratie van een huurcontract 
2.  Op wie rust de registratieverplichting?
3.  Waar, wanneer en hoe wordt geregistreerd: oude en vernieuwde procedure 
4.  Gedematerialiseerde aanbieding van huurcontracten en hun registratie: een omwenteling? 
Hfdst. 9. A room with a (better) view: over de gedematerialiseerde notariële akte 
1.  Inleiding 
2.  Hoe beweegt de notariële akte zich in deze nieuwe wereld? 
3.  In welke domeinen lijkt de elektronische notariële akte het meest kans te maken? 
4.  Wat zullen de hete hangijzers zijn bij het welslagen van de elektronische notariële akte? Hoe kan zij ten volle authenticiteit bieden? 
5.  De aanpassing aan de notariswet van vorig jaar 
6.  De toekomst