Vreemdelingen - Arbeidskaarten, arbeidsvergunningen en beroepskaarten

Editie 2017

Vreemdelingen - Arbeidskaarten, arbeidsvergunningen en beroepskaarten
Auteur: Blomme F.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 651 9
Aantal bladzijden:238
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)

Beschrijving

<Een nieuwe editie van deze uitgave verschijnt binnenkort>
 
Door de internationalisering van de arbeidsmarkt komen steeds meer buitenlanders tijdelijk of voor langere duur naar België om hier als werknemer of als zelfstandige te werken. In heel wat gevallen is deze arbeid aan een vergunningsplicht onderworpen, wat in de bevoegde gemeentelijke administraties voor de nodige uitdagingen kan zorgen.
 
Dit boek wil een leidraad bieden bij de soms complexe reglementering ter zake, en biedt heldere antwoorden op de meest pertinente vragen.
 
In een eerste deel behandelt Franky Blomme de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. De auteur gaat in op de vraag in welke gevallen een werkgever al dan niet een arbeidsvergunning moet aanvragen en welke concrete stappen hij hiervoor moet zetten. Ook de arbeidskaarten neemt hij onder de loep. Zowel de voorwaarden om de arbeidskaart te kunnen verkrijgen, als de aanvraagprocedure komen hierbij aan bod.
 
De reglementering van de beroepskaart voor zelfstandigen en de bijhorende aanvraagprocedure vormen het hoofdthema van een tweede deel. De auteur gaat hierbij ook in op de andere verplichtingen die de buitenlandse zelfstandige moet vervullen.
 
Een derde en laatste deel behandelt ten slotte de machtiging als zelfstandige of aangestelde voor ambulante activiteiten.
 
Deze editie 2017 werd bijgewerkt op basis van de meest recente wetgeving. Het boek houdt dus rekening met nieuwe of onlangs aangepaste regels, zoals:
  • leerlingen aangeworven met een leerovereenkomst of een overeenkomst inzake alternerend leren,
  • personen tewerkgesteld door een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap,
  • de vrijstelling van een arbeidskaart in het kader van gezinshereniging met een langdurig ingezetene,
  • beroepssportlui en trainers,
  • slachtoffers van mensenhandel,
  • de implementatie van de Vlaamse bevoegdheid voor de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.
 
 

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van ORANJECONNECT > VREEMDELINGEN

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op ORANJECONNECT > VREEMDELINGEN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds over de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op ORANJECONNECT > VREEMDELINGEN?

 


Inhoudstafel

Inleiding
I. De tewerkstelling van buitenlanders als werknemer
1. De arbeidsvergunning
1.1. De verplichting om een voorafgaande vergunning te bekomen
1.2. Werknemers die de werkgever mag tewerkstellen zonder arbeidsvergunning
1.3. De procedure
1.4. Bijkomende verplichtingen voor de werkgever door de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
1.5. Het einde van de arbeidsovereenkomst bij de niet-toekenning van de arbeidsvergunning/arbeidskaart
1.6. De bepaling van de loongrenzen door de gewesten
2. De arbeidskaarten
2.1. De soorten arbeidskaarten
2.2. De arbeidskaart A
2.3. De arbeidskaart B
2.4. De arbeidskaart C
2.5. De Europese blauwe kaart
2.6. Thematische bespreking van een aantal bijzondere gevallen
2.7. De elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen en het recht op tewerkstelling
3. Inbreuken en sancties
3.1. De inbreuken en hun strafniveau
3.2. De terugvordering van de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorg van de buitenlandse werknemers die illegaal tewerkgesteld zijn en van de leden van hun gezin die onwettig in België verblijven
3.3. De terugvordering van de repatriëringskosten
3.4. De nietigheid van de arbeidsovereenkomst afgesloten in strijd met de wetgeving betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
3.5. De implementatie van de Vlaamse bevoegdheid voor de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten
II. De beroepskaart voor zelfstandigen
1. De verplichting van een beroepskaart als algemene regel
2. Categorieën van vreemdelingen vrijgesteld van een beroepskaart
3. Procedures
3.1. Waar de aanvraag indienen?
3.2. De modaliteiten van de aanvraag
3.3. De beroepsmogelijkheden tegen de weigeringsbeslissing
4. Welke andere voorwaarden moet de zelfstandige vervullen vooraleer hij zijn activiteit mag uitoefenen?
4.1. De zelfstandige vestigt zich in België
4.2. EER-zelfstandige die tijdelijk in België diensten komt verrichten
III. De machtiging tot ambulante activiteit
1. Het begrip "ambulante activiteit"
2. Soorten van machtiging
2.1. De machtiging als werkgever
2.2. De machtiging als aangestelde
3. Voorwaarden voor het verkrijgen van de machtiging
3.1. De nationaliteitsvoorwaarde
3.2. Voldoen aan wettelijke en reglementaire bepalingen
3.3. Moraliteitsvoorwaarde
4. Aanvraagprocedure
Bijlagen
1. Model van arbeidskaarten
2. Blue card
3. Model van arbeidsovereenkomst opgenomen in bijlage I bij het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
4. Overeenkomst voor au pair-jongeren opgesteld volgens de bepalingen die voorkomen in bijlage III van het koninklijk besluit van 9 juni 1999
5. Lijst met knelpuntberoepen
6. Lijst met erkende ondernemingsloketten
7. Bijkomende informatie
8. Overzicht van de wetgeving arbeidsvergunningen / arbeidskaarten
 

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Oranjeconnect OranjeConnect 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijk online portaal.

Publicatievorm: Online
Oranjeconnect OranjeConnect > Vreemdelingen 

Alle kennis voor en door de dienst Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online module.

Publicatievorm: Online
Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek) 

Deel van reeks: OranjeBoek

Aanverwante producten:

Loketboek Vreemdelingen Loketboek Vreemdelingen 
Editie 2019

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Lovaert Rita, Van der Auwermeulen Loth
ISBN: 978 90 4961 755 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Vreemdelingen - Gezinshereniging Vreemdelingen - Gezinshereniging 
Artikels 10 en 40 van de Wet van 15/12/80. Bevoegdheden, procedures en administratieve praktijk

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Delforge J.F., Costermans R.
ISBN: 978 90 4961 441 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen 
Bevoegdheden, procedures en administratieve praktijk

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Bals Tim
ISBN: 978 90 4961 606 9
Kenmerken: Vastbladig
Vreemdelingen - Vreemdelingenkaarten, Attesten van immatriculatie en andere verblijfsdocumenten Vreemdelingen - Vreemdelingenkaarten, attesten van immatriculatie en andere verblijfsdocumenten 
Editie 2017

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Duterme F.
ISBN: 978 90 4961 583 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Het verblijfsrecht van de niet EU-ers Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de niet EU-ers 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Symaes S.
ISBN: 978 90 4961 558 1
Kenmerken: Vastbladig
Vreemdelingen beroepsprocedures rvv Vreemdelingen - De beroepsprocedure voor de RvV 

Deel van reeks: OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen
Auteur: Wellens N.
ISBN: 978 90 4961 726 4
Publicatievorm: Online