Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

Editie 2020

ww
Auteur: Janssens Marie-Christine , Gotzen Frank
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1928 2
Aantal bladzijden:428
Verschijningsjaar: 2020
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
95 EUR
bestel

Beschrijving

Kennis en creativiteit vormen de belangrijkste pijlers van de hedendaagse westerse economieën. De marktpositie van een bedrijf kan sterk beïnvloed worden door de beslissingen die het neemt op het vlak van onderzoeksinspanningen voor investeringen in en de commercialisering van een nieuw product of dienst. Bij deze beslissingen spelen intellectuele rechten een cruciale rol.

Met het groeiend belang van intellectuele rechten zijn evenwel tegelijk ook de risico’s op inbreuken en geschillen toegenomen. Om die te kunnen vermijden hebben  beleidsverantwoordelijken steeds vaker behoefte aan een degelijke kennis van het systeem van intellectuele rechten.

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht biedt een globaal overzicht van dit steeds belangrijker wordende rechtsdomein.

Het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht worden uitgebreid behandeld. De auteurs analyseren telkens het wetgevend kader, de fundamentele begrippen, de vereisten, de beschermingssystemen en de beleidsrelevante aandachtspunten voor elk van deze drie hoofddomeinen. De overige intellectuele eigendomsrechten krijgen een beknopt overzicht. Aan het einde van het boek worden horizontale vraagstukken besproken, zoals de handhaving van intellectuele rechten, de situatie van creaties door werknemers en de bescherming van knowhow.

Dit boek is zowel bedoeld als introductie in de materie, maar is tevens geschikt voor juridische professionals en professionals uit het bedrijfsleven die te maken krijgen met vragen over intellectueel eigendomsrecht.

 

Inhoudstafel

WOORD VOORAF

LIJST VAN MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN

HOOFDSTUK I. INLEIDING

 1. De intellectuele rechten als uitzondering op de vrijheid van mededinging en kopie
 2. Overzicht van de sector van de intellectuele rechten
 3. Wetgeving en bevoegdheid inzake intellectuele rechten in België

HOOFDSTUK II. HET AUTEURSRECHT

Afdeling 1. Wetgeving inzake auteursrecht

 1. Nationale wetgeving
 2. Europese teksten
 3. Internationale bescherming

Afdeling 2. Het auteursrecht (sensu stricto)

 1. Inleiding
 2. Beschermingsvereisten van het auteursrecht
 3. Toepassingsdomein van het auteursrecht
 4. Beschermingsomvang
 5. Overeenkomsten inzake vermogensrechten

Afdeling 3. De naburige rechten

 1. De klassieke naburige rechten
 2. Het naburig recht van (pers)uitgevers

Afdeling 4. Bijzondere regels in een digitale (netwerk)omgeving

 1. Aanvullende beschermingsmechanismen
 2. Rol en aansprakelijkheid van internetproviders
 3. Grensoverschrijdende toegang tot online uitzendingen
 4. Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten

Afdeling 5. Auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma’s

 1. Inleiding
 2. Toepassingsgebied
 3. ‘Open source’, FOSS & FLOSS

Afdeling 6. Bescherming van computerprogramma’s: de alternatieve weg van het octrooirecht

 1. Inleiding
 2. Octrooibescherming voor computerprogramma’s – de praktijk van het EOB

Afdeling 7. Rechtsbescherming van databanken

 1. Wetgevend kader
 2. Algemene regels
 3. Auteursrechtelijke bescherming (art. XI.186 WER)
 4. Het sui generis recht van databankproducenten (art. XI.305-318 WER)
 5. Bescherming van technische maatregelen

HOOFDSTUK III. HET MERKENRECHT

Afdeling 1. Wetgeving inzake merken

 1. Nationale en Beneluxteksten
 2. Europese teksten
 3. Internationale teksten

Afdeling 2. Fundamentele begrippen

 1. Het maatschappelijk-economisch belang en de functies van een merk
 2. Het merk in juridische betekenis

Afdeling 3. De basisvereisten van het merkenrecht

 1. Vereiste van onderscheidend vermogen
 2. Vereiste van toelaatbaarheid
 3. Vereiste van beschikbaarheid

Afdeling 4. De procedures tot merkverkrijging

 1. Procedure voor de verkrijging van een Beneluxmerk
 2. Procedure voor de verkrijging van een Uniemerk
 3. De internationale inschrijving volgens het systeem van Madrid
 4. Het recht van voorrang uit het Unieverdrag van Parijs

Afdeling 5. De rechten van de merkhouder

 1. Het recht tot uitsluitend gebruik van het merk
 2. Het merk als deel van het vermogen
 3. Het recht om op te treden tegen inbreuk
 4. Het recht om merkinschrijvingen van derden nietig te verklaren

Afdeling 6. Het verlies van het merkrecht

 1. Het verstrijken van de geldigheidsduur
 2. Doorhaling of afstand van de inschrijving
 3. Het verval van het merkrecht wegens niet normaal gebruik
 4. Nietigverklaring
 5. Andere redenen

Afdeling 7. Collectieve merken en certificeringsmerken

 1. Inleiding
 2. Collectieve merken (art. 2.34bis e.v. BVIE en 74 e.v. UMVO)
 3. Certificeringsmerken (art. 2.35bis e.v. BVIE en 83 e.v. UMVO)
 4. Vergelijkingstabel

Afdeling 8. Het merkenrecht in een internetomgeving

 1. Het systeem van de domeinnamen
 2. Acties tegen merkinbreuk in domeinnamen
 3. Vormen van merkinbreuk op het internet
 4. Merkregistratie van een domeinnaam

Afdeling 9 Beleidsrelevante aandachtspunten

 1. Belang van een aangepast beleid
 2. Keuze van een merkteken
 3. Andere aandachtspunten

HOOFDSTUK IV. HET OCTROOIRECHT

Afdeling 1. Wetgeving inzake octrooirecht

 1. Nationale wetgeving (van BOW naar art. XI.1 e.v. WER)
 2. Europese teksten (EU)
 3. Internationale teksten

Afdeling 2. Begripsomschrijving

 1. Wat is een ‘uitvindingsoctrooi’?
 2. Soorten uitvindingsoctrooien
 3. Uitvinderschap

Afdeling 3. Materiële octrooieerbaarheidsvereisten

 1. Wat wordt bedoeld met een ‘uitvinding’?
 2. Het vereiste van nieuwheid (artikel XI.6 WER – 54 EOV)
 3. Het vereiste van inventiviteit of uitvinderswerkzaamheid (artikel XI.7 WER – 56 EOV)
 4. Het vereiste van industriële toepasbaarheid (artikel XI.8 WER – 57 EOV)

Afdeling 4. Octrooiverleningsprocedure

 1. Wie kan een octrooi aanvragen?
 2. De procedure tot het verkrijgen van een Belgisch octrooi
 3. De procedure tot het verkrijgen van een Europees octrooi
 4. De procedure tot het verkrijgen van een Europees octrooi met eenheidswerking
 5. De internationale procedure (PCT-route)

Afdeling 5. Rechten van de octrooihouder (beschermingsomvang)

 1. Een uitsluitend recht tot exploitatie
 2. Het recht tot overdracht of licentie
 3. Het recht om op te treden tegen inbreuk

Afdeling 6. Einde van het octrooirecht

 1. Nietigverklaring van het octrooi (artikel XI.57 WER -138 EOV)
 2. Herroeping of beperking (artikel XI.56 WER-105bis e.v. EOV)
 3. Verval van het octrooirecht

Afdeling 7. Beleidsrelevante aandachtspunten

 1. Octrooieren of geheimhouden
 2. De octrooidocumentatie als bron van informatie
 3. Fiscale gunstmaatregelen voor inkomsten uit octrooien

HOOFDSTUK V. ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN HOOFDLIJNEN

Afdeling 1. Het tekeningen- en modellenrecht

 1. Wettelijk kader
 2. Voorwerp van de bescherming
 3. Beschermingsvereisten
 4. Verkrijging van het recht
 5. Rechten van de modelhouder
 6. Cumul met andere intellectuele rechten

Afdeling 2. Het kwekersrecht

 1. Algemeen
 2. Beschermingsvereisten
 3. Verleningsprocedure
 4. Inhoud van de exclusieve rechten
 5. Beschermingsduur

Afdeling 3. De bescherming van topografieën van halfgeleiderproducten (‘chips’)

 1. Algemeen
 2. Hoofdlijnen van de bescherming volgens de Belgische wetgeving

HOOFDSTUK VI. AANVERWANTE VRAAGSTUKKEN

Afdeling 1. Handhaving van intellectuele rechten

 1. Inleiding & regelgevend kader
 2. Bevoegde rechtbank en vorderingsgerechtigden
 3. Algemene procedures
 4. Specifieke burgerrechtelijke procedures en vorderingen ter handhaving van intellectuele rechten
 5. Strafrechtelijke sancties
 6. Maatregelen door de douaneautoriteiten
 7. Alternatieve geschillenregelingen (ADR)

Afdeling 2. Creaties van werknemers en ambtenaren

 1. Inleiding
 2. Uitvindingen
 3. Auteurswerken
 4. Computerprogramma’s
 5. Databanken
 6. Topografieën van halfgeleiderproducten
 7. Plantenrassen
 8. Merken
 9. Tekeningen en modellen

Afdeling 3. Bescherming van bedrijfsgeheimen (‘knowhow’)

 1. Context en wetgevend kader
 2. Begripsomschrijving
 3. Beschermingsomvang
 4. Beperkingen en uitzonderingen
 5. Procedures
 6. Voortleven van andere Belgische bepalingen
 7. Organiseer zelf een optimale bescherming

Afdeling 4. Bewijs van ideeën, creaties, codes of andere innovaties

 1. Neerlegging bij een officiële instantie
 2. Het i-depot (en de I-D Space)
 3. Specifieke mogelijkheden voor auteurswerken en software

BIBLIOGRAFIE

 1. Belangrijkste wetgeving
 2. Handboeken in België & Benelux
 3. Nuttige internetadressen

TREFWOORDENREGISTER

INHOUDSOPGAVE