Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht
Auteur: Janssens M.-C. , Gotzen F.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 435 5
Aantal bladzijden:351
Verschijningsjaar: 2016
Deel van reeks:    Collectie Bedrijfsrecht

Beschrijving

   
Lees hier als voorproefje "Hoofdstuk 1. Inleiding".
Lees hier als voorproefje "Afdeling 2. Creaties van werknemers en ambtenaren".

   

<< Editie 2018-2020 verschijnt oktober 2018>>

Sinds zijn eerste publicatie in 2007 is het boek “Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht” uitgegroeid tot hét standaardwerk inzake intellectuele rechten.

Niet verwonderlijk, gezien de essentiële informatie die erin vervat is … en het belang daarvan in een innovatiegedreven economie die in belangrijke mate wordt bepaald door kennis en creativiteit.

Onderzoeksinspanningen en investeringen moeten immers beschermd worden, inbreuken tegen het intellectueel eigendomsrecht vermeden, geschillen uitgeklaard. Om deze uitdagingen tot een goed einde te kunnen brengen, moet iedere betrokken professional – bedrijfsjurist, advocaat of magistraat – over de juiste juridische informatie ter zake beschikken.

“Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht” is een boek waarvan de titel de lading volledig dekt. Het biedt u een volledig en helder overzicht van deze boeiende en snel evoluerende materie. De auteurs – beiden topspecialisten – leggen de focus op het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht. Ze analyseren daarbij telkens het wetgevend kader, de fundamentele begrippen, de vereisten, de beschermingssystemen en de beleidsrelevante aandachtspunten.

Daarnaast komen het tekeningen- en modellenrecht, het kwekersrecht en de bescherming van topografieën van halfgeleiderproducten (“chips”) aan bod. Ook horizontale vraagstukken zoals de handhaving van intellectuele rechten, de situatie van creaties door werknemers en de bescherming van knowhow worden besproken.

Op die manier vormt “Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht” een werkinstrument dat zijn nut al meermaals bewezen heeft … Getuige daarvan de vele vonnissen en arresten die naar het boek verwijzen.

 

Inhoudstafel

I. Inleiding
1. Het principe van de vrijheid van ondernemen
2. Het principe van de vrije mededinging
3. Het verbod van onrechtmatige mededinging als beperking op de vrijheid van ondernemen
4. De vrijheid van kopie
5. De intellectuele rechten als uitzondering op de vrijheid van mededinging en kopie
6. Overzicht van de sector van de intellectuele rechten
7. Bevoegdheid inzake intellectuele rechten in België
8. Intellectuele rechten als onderdeel van het WER
   
II. Het auteursrecht
1. Wetgeving inzake auteursrecht
1.1. Nationale wetgeving
1.2. Europese teksten
1.3. Internationale bescherming
2. Het auteursrecht (sensu stricto)
2.1. Inleiding
2.2. Beschermingsvereisten van het auteursrecht
2.3. Toepassingsdomein van het auteursrecht
2.4. Beschermingsomvang
2.5. Overeenkomsten inzake vermogensrechten
3. De naburige rechten
3.1. Inleiding
3.2. Houders van naburige rechten
3.3. Inhoud van de naburige rechten
3.4. Duur van de bescherming
4. Bijzondere aspecten in een digitale (netwerk)omgeving
4.1. Aanvullende beschermingsmechanismen
4.2. Aansprakelijkheid van providers voor doorgifte van illegaal materiaal
4.3. Grensoverschrijdende portabiliteit van online inhoudsdiensten
5. Auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma's
5.1. Inleiding
5.2. Toepassingsgebied
5.3. 'Open source', FOSS & FLOSS
6. Bescherming van computerprogramma’s: de alternatieve weg van het octrooirecht
6.1. Inleiding
6.2. Uitsluitingsbepaling in het octrooirecht - interpretatie door de rechtspraak
7. Rechtsbescherming van databanken
7.1. Wetgevend kader
7.2. Algemene regels
7.3. Auteursrechtelijke bescherming
7.4. Het sui generis recht van databankproducenten (art. XI.305-318)
7.5. Bescherming van technische maatregelen
   
III. Het merkenrecht
1. Wetgeving inzake merken
1.1. Nationale en Benelux teksten
1.2. Europese teksten
1.3. Internationale teksten
2. Fundamentele begrippen
2.1. Het belang en de functies van merken
2.2. Het merk in juridische betekenis
3. De basisvereisten van het merkenrecht
3.1. Onderscheidend vermogen
3.2. Toelaatbaarheid
3.3. Beschikbaarheid van het teken
4. De procedures tot merkverkrijging
4.1. Merkverkrijging in de Benelux
4.2. Procedure voor de verkrijging van een Uniemerk
4.3. De internationale inschrijving volgens het systeem van Madrid
4.4. Het recht van voorrang uit het Unieverdrag van Parijs
5. De rechten van de merkhouder
5.1. Het merk als deel van het vermogen
5.2. Het recht om het merk over te dragen of in licentie te geven
5.3. Het recht om op te treden tegen inbreuk
5.4. Het recht om merkinschrijvingen van derden nietig te verklaren
6. Het verlies van het merkrecht
6.1. Het verstrijken van de geldigheidsduur
6.2. Doorhaling of afstand van de inschrijving
6.3. Het verval van het merkrecht wegens niet normaal gebruik
6.4. Nietigverklaring
6.5. Andere redenen
7. Collectieve merken en garantiemerken
7.1. Wat is een collectief merk?
7.2. Wie kan een collectief merk deponeren?
7.3. Hoe ontstaat het recht op een collectief merk?
7.4. Overdracht en licentie
7.5. De vorderingen bij inbreuk (beschermingsomvang)
7.6. Het verval van het collectieve merk
8. Het merkenrecht in een internetomgeving
8.1. Het systeem van domeinnamen
8.2. Acties tegen merkinbreuk in domeinnamen
8.3. Vormen van merkinbreuk op het internet
8.4. Merkregistratie van een domeinnaam
9. Beleidsrelevante aandachtspunten
9.1. Belang van een aangepast beleid
9.2. Keuze van een merkteken
9.3. Andere aandachtspunten
   
IV. Het octrooirecht
1. Wetgeving inzake octrooirecht
1.1. Nationale wetgeving (van BOW naar art. XI.1 e.v. WER)
1.2. Europese teksten
1.3. Internationale teksten
2. Begripsomschrijving
2.1. Wat is een 'uitvindingsoctrooi'?
2.2. Soorten uitvindingsoctrooien
2.3. Meerdere uitvinders
3. Materiële octrooieerbaarheidsvereisten
3.1. Wat wordt bedoeld met een "uitvinding"?
3.2. Het vereiste van nieuwheid (artikel XI.6 WER - 54 EOV)
3.3. Het vereiste van inventiviteit of uitvinderswerkzaamheid (artikel XI.7 WER - 56 EOV)
3.4. Het vereiste van industriële toepasbaarheid (artikel XI.8 WER - 57 EOV)
4. Octrooiverleningsprocedure
4.1. Wie kan een octrooi aanvragen?
4.2. De procedure tot verkrijgen van een Belgisch octrooi
4.3. De procedure tot het verkrijgen van een Europees octrooi
4.4. De procedure tot het verkrijgen van een Europees octrooi met eenheidswerking
4.5. De internationale procedure (PCT-route)
5. Rechten van de octrooihouder (beschermingsomvang)
5.1. Een uitsluitend recht tot exploitatie
5.2. Het recht tot overdracht of licentie
5.3. Het recht om op te treden tegen inbreuk
6. Einde van het octrooirecht
6.1. Nietigverklaring van het octrooi (artikel XI.57 WER - 138 EOV)
6.2. Herroeping of beperking (artikel XI.56 WER - 105bis e.v. EOV)
6.3. Verval van het octrooirecht
7. Beleidsrelevante aandachtspunten
7.1. Octrooieren of geheimhouden
7.2. De octrooidocumentatie als bron van informatie
7.3. Fiscale gunstmaatregelen voor inkomsten uit octrooien
   
V. Andere intellectuele eigendomsrechten in hoofdlijnen
1. Het tekeningen- en modellenrecht
1.1. Wettelijk kader
1.2. Wat wordt beschermd?
1.3. Wat zijn de voorwaarden voor bescherming?
1.4. Hoe verkrijgt men een tekening- of modellenrecht?
1.5. Welke rechten verkrijgt de houder van het depot?
1.6. Cumul met andere intellectuele rechten
2. Het kwekersrecht
2.1. Algemeen
2.2. Beschermingsvereisten
2.3. Verleningsprocedure
2.4. Inhoud van de exclusieve rechten
2.5. Beschermingsduur
3. De bescherming van topografieën van halfgeleiderproducten (‘chips’)
3.1. Algemeen
3.2. Hoofdlijnen van de bescherming volgens de Belgische wetgeving
   
VI. Gemeenschappelijke vraagstukken
1. Handhaving van intellectuele rechten
1.1. Inleiding en regelgevend kader
1.2. Bevoegde rechtbank en vorderingsgerechtigden
1.3. Algemene procedures
1.4. Specifieke burgerrechtelijke procedures en vorderingen ter handhaving van intellectuele rechten
1.5. Strafrechtelijke sancties
1.6. Maatregelen door de douaneautoriteiten
1.7. Alternatieve geschillenregelingen (ADR)
2. Creaties van werknemers en ambtenaren
2.1. Inleiding
2.2. Uitvindingen
2.3. Auteurswerken
2.4. Computerprogramma's
2.5. Databanken
2.6. Topografieën van halfgeleiderproducten
2.7. Plantenrassen
2.8. Merken
2.9. Tekeningen en modellen
3. Bescherming van bedrijfsgeheimen ('knowhow')
3.1. Begripsomschrijving
3.2. Feitelijke vermogenswaarde
3.3. Juridische bescherming
3.4. Organiseer zelf een optimale bescherming
4. Bewijs van ideeën, creaties, codes of andere innovaties
4.1. Neerlegging bij een officiële instantie
4.2. Het i-depot
4.3. Specifieke mogelijkheden voor auteurswerken en software
   
Bibliografie
Trefwoordenregister
 
 

 

 

Maakt deel uit van de reeks

Collectie Bedrijfsrecht Collectie Bedrijfsrecht 

De Collectie Bedrijfsrecht is een reeks van kwaliteitsvolle, vastbladige uitgaven over actuele onderwerpen uit het bedrijfsrecht. Deze reeks heeft als doelstelling om aan elke jurist die bij het ondernemingsgebeuren betrokken is, wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte oplossingen aan te bieden voor concrete vragen die leven binnen een onderneming.

Aanverwante producten:

Auteurscontracten voor educatieve en wetenschappelijke uitgaven Auteurscontracten voor educatieve en wetenschappelijke uitgaven 

Auteur: Vanheusden E., Verraes E. , Verroken M., (ed.) Blanpain R.
ISBN: 978 90 4961 459 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme F.
ISBN: 978 90 4960 939 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon 
Editie 2016

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme F.
ISBN: 978 90 4961 449 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme F.
ISBN: 978 90 4961 063 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme F.
ISBN: 978 90 4960 940 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig