Vreemdelingen 1: Praktische commentaar

Deel 1 & 2

Vreemdelingen 1: Praktische commentaar
Auteur: Duterme F.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 093 7
Aantal bladzijden:1608
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
249 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
199 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

Deze uitgave geeft een uitgebreide en heldere analyse van de vreemdelingenwetgeving.
 
Een eerste deel van dit exhaustieve naslagwerk is volledig gewijd aan de regels van toepassing op de EU-onderdanen, de Zwitsers en hun familieleden. Een tweede deel gaat dieper in op de wetgeving met betrekking tot niet-EU-onderdanen.
 
Waar nodig verwijst auteur Frederic Duterme naar de rechtspraak. Op die manier beschikt de lezer over een volledig overzicht van de wetgeving tegen een interessante juridische achtergrond.
 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van ORANJECONNECT > VREEMDELINGEN

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op ORANJECONNECT > VREEMDELINGEN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op ORANJECONNECT > VREEMDELINGEN?

Inhoudstafel

PRAKTISCHE COMMENTAAR 1
I. Burgers van de Unie, Zwitserse onderdanen en hun familieleden, alsook familieleden van een Belgische onderdaan
1. Burgers van de Europese Unie en burgers van de Europese Economische Ruimte
1.1. Burgers van de Unie
1.2. Burgers van de "EER"
1.3. Binnenkomst op het grondgebied van het Rijk
1.4. Kort verblijf
1.5. Lang verblijf
1.6. Verwijdering van het grondgebied van het Rijk
2. Gezinshereniging met een burger van de Europese Unie
2.1. Begunstigden
2.2. Binnenkomst op het grondgebied van het Rijk
2.3. Kort verblijf
2.4. Lang verblijf
2.5. Einde verblijf
3. "Andere familieleden" van een burger van de Europese unie
3.1. Het begrip "andere familieleden"
3.2. Nice-toepassing van het recht van vrij verkeer
3.3. De twee categorieën van "andere familieleden"
4. Zwitserse onderdanen en hun familieleden
4.1. Zwitserse onderdanen
4.2. Familieleden van een Zwitserse onderdaan
5. Familieleden van een Belg
5.1. Begunstigden
5.2. Binnenkomst op het grondgebied
5.3. Kort verblijf
5.4. Lang verblijf
5.5. Beëindiging van het verblijf
II. Asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming 
1. Asiel en subsidiaire bescherming 
1.1. Vluchtelingen
1.2. Subsidiaire bescherming
1.3. De asielprocedure
1.4. Opsluiting van de asielzoeker
2. Tijdelijke bescherming
2.1. Europese context
2.2. Toekenning van de tijdelijke bescherming
2.3. Verblijf in België
2.4. Overbrenging
2.5. Einde van de tijdelijke bescherming
III. Bevoorrechte vreemdelingen
1. Diplomatiek en consulair verkeer
1.1. Binnenkomst op het grondgebied van het Rijk
1.2. Afgifte van een verblijfstitel
1.3. Uitoefening van een winstgevende activiteit
1.4. Overgang van "bevoorrecht statuut" naar "gewoon statuut"
2. Europese ambtenaren
2.1. Binnenkomst op het grondgebied
2.2. Afgifte van een verblijfstitel
3. Shape en de Navo
3.1. Militair personeel
3.2. Burgerpersoneel
4. Leerkrachten met een officiële zending
   
PRAKTISCHE COMMENTAAR 2
IV. Onderdanen van derde landen
1. Binnenkomst op het grondgebied van het Rijk en kort verblijf
1.1. Europese context
1.2. Voorwaarden voor binnenkomst op het grondgebied van het Rijk met het oog op een kort verblijf, en terugdrijving
1.3. Visa
1.4. Vrij verkeer in de Schengenzone
1.5. Door de vreemdeling te ondernemen stappen in het kader van een verblijf van minder dan drie maanden ("kort verblijf") in België 
1.6. Verlenging van het kort verblijf 
1.7. Einde van het kort verblijf
1.8. Erkenning van de beslissing tot verwijdering genomen door een andere Staat
2. Lang verblijf (verblijf van meer dan drie maanden)
2.1. Machtiging van een verblijf van beperkte duur
2.2. Toelating tot een verblijf van beperkte duur
2.3. Verblijfsaanvragen ingediend op grond van artikel 9bis
2.4. Verblijfsaanvragen ingediend op grond van artikel 9ter
2.5. Slachtoffers van mensenhandel
2.6. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
2.7. De student
2.8. Onderzoekers
2.9. Hooggekwalificeerde werknemer (Europese blauwe kaart)
2.10. Werknemer
2.11. Regeling inzake werkvakanties
V. Onbeperkt verblijf, machtiging tot vestiging en status van langdurig ingezetene
1. Onbeperkt verblijf
2. Machtiging tot vestiging
2.1. Voorwaarden voor het bekomen van de vestiging
2.2. Verloop van de procedure
2.3. Verlies van de vestiging
3. Status van langdurig ingezetene
3.1. Verwerving van de status in België
3.2. Verwerving van de status in een andere Lidstaat van de Europese Unie en verblijf in België
VI. Recht op terugkeer, machtiging om terug te keren en herkrijgen van de status van langdurig ingezetene
1. Recht op terugkeer
1.1. Vreemdeling toegelaten of gemachtigd tot verblijf of vestiging
1.2. Langdurig ingezetene
1.3. Duurzaam verblijf
2. Machtiging om terug te keren 
2.1. Te vervullen voorwaarden om de machtiging om terug te keren te kunnen genieten
2.2. Procedure om de machtiging om terug te keren te bekomen 
3. Herkrijgen van de status van langdurig ingezetene
3.1. Te vervullen voorwaarden om de status van langdurig ingezetene te herkrijgen 
VII. Verwijdering en opsluiting
1. Verwijderingsmaatregelen
1.1. Bevel om het grondgebied te verlaten
1.2. Ministerieel besluit tot terugwijzing
1.3. Koninklijk Besluit tot uitzetting
2. Opsluiting
2.1. Vreemdelingen die kunnen worden opgesloten
2.2. Plaatsen van detentie
VIII. Administratieve geldboetes
1. Geldboetes van 200 euro
1.1. Situaties die aanleiding kunnen geven tot de inning van een administratieve geldboete
1.2. Beroep dat kan worden ingesteld tegen de beslissing tot oplegging van de administratieve geldboete
2. Geldboetes opgelegd aan de vervoerders
2.1. Europese context
2.2. Situaties die aanleiding kunnen geven tot de inning van een administratieve geldboete
2.3. Bedrag van de administratieve geldboete
2.4. Betaling en niet-betaling van de administratieve geldboete
2.5. Beroep dat kan worden ingesteld tegen de beslissing tot oplegging van de administratieve geldboete
2.6. Terugbetaling in geval van erkenning van de hoedanigheid van vluchteling of toekenning van de subsidiaire of tijdelijke bescherming
2.7. Verplichting tot terugname
IX. Strafrechtelijke sancties 
1. Strafrechtelijke sancties ten aanzien van de vervoerders 
1.1. Situaties die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een geldboete
1.2. Consignatie van de som bestemd om de geldboete te dekken en inbeslagname van het vervoermiddel
1.3. Verplichting tot terugname
2. Andere strafrechtelijke sancties
2.1. De verschillende misdrijven tegen de wet van 15 december 1980
2.2. Personen die misdrijven tegen de wet van 15 december 1980 kunnen vaststellen
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Oranjeconnect OranjeConnect 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijk online portaal.

Publicatievorm: Online
Oranjeconnect OranjeConnect > Vreemdelingen 

Alle kennis voor en door de dienst Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online module.

Publicatievorm: Online
Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek) 

Deel van reeks: OranjeBoek

Aanverwante producten:

Loketboek Vreemdelingen Loketboek Vreemdelingen 
Editie 2019

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Lovaert Rita, Van der Auwermeulen Loth
ISBN: 978 90 4961 755 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Vreemdelingen - Gezinshereniging Vreemdelingen - Gezinshereniging 
Artikels 10 en 40 van de Wet van 15/12/80. Bevoegdheden, procedures en administratieve praktijk

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Delforge J.F., Costermans R.
ISBN: 978 90 4961 441 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Vreemdelingen 3: Praktische handleiding voor de administratie Vreemdelingen 3: Praktische handleiding voor de administratie 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Duterme F.
ISBN: 978 90 4960 383 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Vreemdelingen 2: Bijlagen Vreemdelingen 2: Bijlagen 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Van Mulders G.
ISBN: 978 90 4961 134 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig