Publiek-private samenwerking (PPS). De fundamentele juridische spelregels en hun afdwingbaarheid

Leidraad voor overheden en projectontwikkelaars

Publiek-private samenwerking - De fundamentele juridische spelregels en hun afdwingbaarheid
Auteur: Flamey P. , Knaepen S.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:90 8584 121 6
ISBN-13:978 90 8584 121 0
Aantal bladzijden:249
Verschijningsjaar: 2005
Deel van reeks:    Collectie Publiekrecht (CPR)

Beschrijving

Publiek-Private Samenwerking, kortweg PPS, is een ‘hot item’ dat bij iedereen vlotjes over de lippen gaat. De auteurs van dit boek bieden een analyse van de soorten PPS die zich concreet kunnen voordoen. Daarbij is steeds het basisonderscheid van belang. Gaat het over een overheidsopdracht, en zo ja, om welke vorm van overheidsopdracht?
 
Niet alle vormen van overheidsopdrachten zijn onderworpen aan dezelfde regels van deze complexe reglementering. Om deze analyse systematisch aan te pakken werd geopteerd om de materie te behandelen in chronologische volgorde van de totstandkoming van de PPS-projecten: de voorbereidingsfase, de gunningsfase en de uitvoeringsfase.
 

Inhoudstafel

Deel  I. Het verschijnsel PPS in Europa en Vlaanderen
Hoofdstuk 1. Begripsafbakening
Hoofdstuk 2. Het juridisch statuut van PPS
Hoofdstuk 3.

PPS staat voor vele juridische uitdagingen die op het 'juiste' ogenblik dienen aangepakt te worden

Deel II. De voorbereidingsfase van PPS
Hoofdstuk 1. Publiek - Publieke samenwerking
Hoofdstuk 2. Het publieke initiatief: De marktverkenning
Hoofdstuk 3. Het private initiatief: de unsolicited proposals
Hoofdstuk 4.

PPS en de noodzaak van een adequate rechtsbescherming in kort geding

Deel III. De gunningsfase van PPS
Deel III A. Contractuele PPS
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Het beperkt gebruik van het privaatrechtelijk contract in hoofde van de publieke partner
Hoofdstuk 3. De contractuele rechtsfiguur kan niet vrij worden gekozen bij een verplichte toepassing van de wet overheidsopdrachten
Hoofdstuk 4. Soorten contractuele PPS bij de algehele verplichte toepassing van de wet overheidsopdrachten
Hoofdstuk 5. Contractuele PPS bij de gedeeltelijke verplichte toepassing van de wet overheidsopdrachten: de concessie voor openbare werken
Hoofdstuk 6. Soorten contractuele PPS bij niet verplichte toepassing van de wet overheidsopdrachten
Hoofdstuk 7. De rechtsbescherming bij contractuele PPS
Deel III B. Participatieve PPS
Hoofdstuk 1. Het begrip participatieve PPS
Hoofdstuk 2. De raakvlakken tussen participatieve PPS en de overheidsopdrachtenreglementering
Hoofdstuk 3.

Rechtsbescherming in kort geding bij participatieve PPS  

Deel IV. De uitvoeringsfase van PPS-contracten
Hoofdstuk 1. PPS-contracten mogen geen afbreuk doen aan de principes van gelijkheid en vrije mededinging
Hoofdstuk 2. PPS-contracten mogen geen afbreuk doen aan het Europese mededingingsrecht
Hoofdstuk 3. Rechtsherstel in natura in hoofde van concurrerende private partijen wiens rechten werden miskend door het PPS-contract

Maakt deel uit van de reeks

Collectie Publiekrecht (CPR) Collectie Publiekrecht (CPR) 

De CPR-reeks biedt een verzameling vastbladige uitgaven omtrent thema’s van publiekrecht, die gericht zijn op de toepassing in de praktijk van de advocaten, bestuursjuristen, magistraten, gerechtsdeurwaarders en notarissen.