De omgevingsvergunning: praktische leidraad bij de procedure

Editie 2018

De omgevingsvergunning: praktische leidraad bij de procedure
Auteur: Dauwe I. , Provoost V. , Allaert K.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 673 1
Aantal bladzijden:313
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
90 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
65 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Sinds 23 februari 2017 spreken we niet langer van een milieuvergunning, milieumelding, stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige melding, maar wel van de omgevingsvergunning.

De talrijke veranderingen in het vergunningslandschap hebben ons er dan ook toe aangezet dit praktisch handboek uit te brengen.

Ook het decreet van 8 december 2017 houdende wijzigingen van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, de zogenaamde codextrein, werd reeds gedeeltelijk verwerkt in deze uitgave. Dit decreet treedt gefaseerd in werking. De artikelen die in werking getreden zijn sinds 30 december 2017 werden alvast als voorbeelden opgenomen.

Het praktijkboek bestaat uit vier delen die allen betrekking hebben op de nieuwe omgevingsvergunningsprocedure zoals deze moet worden toegepast sinds 23 februari 2017:

  • Het eerste deel schetst de bevoegdheden en beleidsdomeinen conform het huidig omgevingsbeleid. 
  • Het tweede deel behandelt het verloop van de volledige vergunningsprocedure alsook van de omzetting van een milieuvergunning van bepaalde duur in een vergunning van onbepaalde duur.
  • Het derde deel gaat in detail in op de inhoud en digitalisering van de omgevingsvergunning, de extra studies die al dan niet moeten bijgevoegd worden alsook de addendabibliotheek. 
  • Het vierde deel geeft een overzicht van de verschillende milieuvoorwaarden die aan bedrijven kunnen worden opgelegd en waarop de toezichthoudende ambtenaren controle uitoefenen, evenals de mogelijkheid tot bijstelling of afwijking van bepaalde voorwaarden.

In de begeleidende concordantietabel ‘OVB-register’ vindt u een artikelsgewijs overzicht van de bepalingen volgens het omgevingsvergunningsdecreet, het omgevingsvergunningsbesluit en in welk hoofdstuk dit terug te vinden is in het boek.

Kortom, dit boek biedt een leidraad voor milieuverantwoordelijken die zich moet inwerken in de ‘nieuwe’ omgevingsvergunning. De vele voorbeelden en nuttige tips verschaffen het nodige inzicht in deze uitgebreide wetgeving.


Bova Enviro+   Deze gids werd geschreven door specialisten van BOVA ENVIRO+

BOVA ENVIRO+ heeft ruim 20 jaar ervaring in het opstellen en begeleiden van milieuvergunningsaanvragen, meldingen, beroepsschriften, afwijkingsaanvragen, ruimtelijke ordening en planning. BOVA ENVIRO+ is actief in tal van sectoren en dit zowel voor bedrijven, als overheidsinstellingen en non-profitorganisaties. Meer info op
www.bovaenviroplus.be.

 

 

OmgevingConnect > Vergunningen

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OMGEVINGCONNECT > VERGUNNINGEN

OmgevingConnect bevat een waaier van informatie voor de diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

OmgevingConnect is een gebruiksvriendelijk online kennispunt dat iedere medewerker van uw bestuur toelaat om snel en efficiënt de nodige relevante kennis te vergaren. Wetgeving, (digitale) boeken, FAQ, ... : alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OmgevingConnect.

Al geabonneerd op OMGEVINGCONNECT > VERGUNNINGEN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OmgevingConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OmgevingConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OMGEVINGCONNECT > VERGUNNINGEN?

 


Inhoudstafel

VLAREM I-register
Definities omgevingsvergunning
   
I. Bevoegdheden van de gemeente - Gemeentelijke milieuambtenaar tot 23/02/2017
1. Inleiding
2. De gemeentelijke milieudienst in de praktijk
3. Korte toelichting bevoegdheden gemeente
II. Vergunningsprocedure tot 23/02/2017
1. Hinderlijke inrichtingen
2. Procedure milieuvergunningsaanvragen
3. Het openbaar onderzoek
4. De adviezen
5. De milieuvergunningscommissie
6. Bekendmaking en toegang tot milieu-informatie
7. Wanneer vervalt een vergunning? Wanneer kan een vergunning geschorst of opgeheven worden?
8. Welke beroepsmogelijkheden zijn voorzien in VLAREM I? Hoe verlopen de procedures?
9. Milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunningen: uniek gemeentelijke loket en koppeling
10. Wie oefent er toezicht uit op de hinderlijke inrichtingen? Hoe verloopt het toezicht?
11. Bestuurlijke handhaving
12. Overgangsmaatregelen
III. Inhoud milieuvergunningsaanvraag tot 23/02/2017
1. Het vergunningsaanvraagformulier
2. Energie
3. Genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen
4. Project-Milieueffectrapport
5. Omgevingsveiligheidsrapport
IV. Vergunningsvoorwaarden tot 23/02/2017
1. Algemene voorwaarden
2. Sectorale voorwaarden
3. Bijzondere voorwaarden
4. Afwijking van voorwaarden en wijziging of aanvulling van voorwaarden in milieuvergunning
5. Milieukwaliteitsnormen en beleidstaken
6. Erkende milieudeskundigen
7. Milieucoördinator
8. Milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen
V. De omgevingsvergunning vanaf 23/02/2017
1. Inleidende bepalingen
2. Vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg
3. Beroepsprocedures
4. Duur van de omgevingsvergunning
5. Kenmerken van de omgevingsvergunning
6. Bijstellen van de omgevingsvergunning
7. Schorsing of opheffing van de omgevingsvergunning
8. Verval en afstand van de omgevingsvergunning
9. Beroep tegen beslissingen genomen in laatste administratieve aanleg
10. Samenstelling van de aanvraag
11. Meldingen
12. Overgangsbepalingen
Bijlagen tot 23/02/2017
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid 

Het innovatieve online kennispunt boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 
Inclusief digitaal abonnement

ISSN: 2034-8460
Publicatievorm: Tijdschrift
help wat nu De omgevingsvergunning: help, wat nu? 

Deel van reeks: OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid
Auteur: Mortelmans N.
ISBN: 978 90 4961 674 8
Publicatievorm: Boek